جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

از آدم تا نوح

از: کتاب مقدس (ترجمۀ قدیمی)

سفر پيدايش

از آدم تا نوح

(ترجمۀ قدیمی)


فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


باب ۵

[] از آدم تا نوح‌ (ترجمۀ قدیمی)

۱ این‌ است‌ كتاب‌ پیدایش‌ آدم‌ در روزی‌ كه خدا آدم‌ را آفرید، به‌ شبیه‌ خدا او را ساخت‌، ۲ نر و ماده‌ ایشان‌ را آفرید. و ایشان‌ را بركت‌ داد و ایشـان‌ را «آدم‌» نام‌ نهـاد، در روز آفرینـش‌ ایشـان‌.

٣ و آدم‌ صد و سی‌ سال‌ بزیست‌، پس‌ پسری‌ به‌ شبیه‌ و بصورت‌ خود آورد، و او را شیث‌ نامید. ۴ و ایام‌ آدم‌ بعد از آوردن‌ شیث‌، هشتصد سال‌ بود، و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۵ پس‌ تمام‌ ایام‌ آدم‌ كه‌ زیست‌، نهصد و سی‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ٦ و شیث‌ صد و پنج‌ سال‌ بزیست‌، و اَنوش‌ را آورد. ۷ و شیث‌ بعد از آوردن‌ اَنوش‌، هشتصد و هفت‌ سال‌ بزیست‌ و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۸ و جملۀ‌ ایام‌ شیث‌، نهصد و دوازده‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ۹ و اَنوش‌ نود سال‌ بزیست‌، و قینان‌ را آورد. ۱٠ و اَنوش‌ بعد از آوردن‌ قینان‌، هشتصد و پانزده‌ سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۱۱ پس‌ جملۀ‌ ایام‌ اَنوش‌ نهصد و پنج‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ۱۲ و قینان‌ هفتاد سال‌ بزیست‌، و مَهَلَلْئیل‌ را آورد. ۱٣ و قینان‌ بعد از آوردن‌ مَهَلَلْئیل‌، هشتصد و چهل‌ سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۱۴ و تمامی‌ ایام‌ قینان‌، نهصد و ده‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ۱۵ و مَهَلَلْئیل‌، شصت‌ و پنج‌ سال‌ بزیست‌، و یارِد راآورد. ۱٦ و مَهَلَلْئیل‌ بعد از آوردن‌ یارِد، هشتصد و سی‌ سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۱۷ پس‌ همۀ‌ ایام‌ مَهَلَلْئیل‌، هشتصد و نود و پنج‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ۱۸ و یارِد صد و شصت‌ و دو سال‌ بزیست‌، و خنوخ‌ را آورد. ۱۹ و یارِد بعد از آوردن‌ خَنوخ‌، هشتصد سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۲٠ و تمامی‌ ایام‌ یارِد، نهصد و شصت‌ و دو سال‌ بود كه‌ مرد. ۲۱ و خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ سال‌ بزیست‌، و مَتوشالَح‌ را آورد. ۲۲ و خنوخ‌ بعد از آوردن‌ متوشالح‌، سیصد سال‌ با خدا راه‌ می‌رفت‌ و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۲٣ و همۀ‌ ایام‌ خنوخ‌، سیصد و شصت‌ و پنج‌ سال‌ بود. ۲۴ و خنوخ‌ با خدا راه‌ می‌رفت‌ و نایاب‌ شد، زیرا خدا او را برگرفت‌. ۲۵ و متوشالح‌ صد و هشتاد و هفت‌ سال‌ بزیست‌، و لَمَك‌ را آورد. ۲٦ و متوشالح‌ بعد از آوردن‌ لَمَك‌، هفتصد و هشتاد و دو سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ۲۷ پس‌ جملۀ‌ ایام‌ متوشالح‌، نهصد و شصت‌ و نه‌ سال‌ بود كه‌ مرد. ۲۸ و لَمَك‌ صد و هشتاد و دو سال‌ بزیست‌، و پسری‌ آورد ۲۹ و وی‌ را نوح‌ نام‌ نهاده‌ گفت‌: «این‌ ما را تسلی‌ خواهد داد از اعمال‌ ما و از محنت‌ دستهای‌ ما از زمینی‌ كه‌ خداوند آن‌ را ملعون‌ كرد.» ٣٠ و لَمَك‌ بعد از آوردن‌ نوح‌، پانصد و نود و پنج‌ سال‌ زندگانی‌ كرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. ٣۱ پس‌ تمام‌ ایام‌ لَمَك‌، هفتصد و هفتاد و هفت‌ سال‌ بود كه‌ مرد.

٣۲ و نوح‌ پانصد ساله‌ بود، پس‌ نوح‌ سام‌ و حام‌ و یافِث‌ را آورد.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين باب برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی بر اساس ترجمۀ قدیمی کتاب مقدس بازنویسی شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ترجمۀ قدیمی کتاب مقدس، باب پنجم[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

ترجمۀ قدیمی کتاب مقدس، انتشارات ایلام، چاپ دوم - ۱۹۹۹ میلادی