جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

از آدم تا نوح

از: کتاب مقدس (ترجمۀ تفسیری)

سفر پيدايش

از آدم تا نوح

(ترجمۀ تفسیری)


فهرست مندرجاتباب ۵

[] از آدم تا نوح (ترجمۀ تفسیری)

۱ این‌ است‌ شرح‌ پیدایش‌ آدم‌ و نسل‌ او. هنگامی‌ كه‌ خدا خواست‌ انسان‌ را بیافریند، او را شبیه‌ خود آفرید. ۲ او انسان‌ را مرد و زن‌ خلق‌ فرموده‌، آنها را بركت‌ داد و از همان‌ آغاز خلقت‌، ایشان‌ را «آدم‌» نامید.

٣ و ۴ و ۵ آدم‌: وقتی‌ آدم‌ ۱٣٠ ساله‌ بود، پسرش‌ شیث‌ به‌ دنیا آمد. او شبیه‌ پدرش‌ آدم‌ بود. بعد از تولد شیث‌، آدم‌ ۸٠٠ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. آدم‌ در سن‌ ۹٣٠ سالگی‌ مرد.

٦ و ۷ و ۸ شیث‌: وقتی‌ شیث‌ ۱٠۵ ساله‌ بود، پسرش‌ انوش‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد انوش‌، شیث‌ ۸٠۷ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. شیث‌ در سن‌ ۹۱۲ سالگی‌ مرد.

۹ و ۱٠ و ۱۱ انوش‌: وقتی‌ انوش‌ نود ساله‌ بود، پسرش‌ قینان‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد قینان‌، انوش‌ ۸۱۵ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. انوش‌ در سن‌ ۹٠۵ سالگی‌ مرد.

۱۲ و ۱٣ و ۱۴ قینان‌: وقتی‌ قینان‌ هفتاد ساله‌ بود، پسرش‌ مهلل‌ئیل‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد مهلل‌ئیل‌، قینان‌ ۸۴٠ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۹۱٠ سالگی‌ مرد.

۱۵ و ۱٦ و ۱۷ مهلل‌ئیل‌: وقتی‌ مهلل‌ئیل‌ شصت‌ و پنج‌ ساله‌ بود، پسرش‌ یارد به‌ دنیا آمد. پس‌ از تولد یارد، مهلل‌ئیل‌ ۸٣٠ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۸۹۵ سالگی‌ مرد.

۱۸ و ۱۹ و ۲٠ یارد: وقتی‌ یارد ۱٦۲ ساله‌ بود، پسرش‌ خنوخ‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد خنوخ‌، یارد ۸٠٠ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. یارد در سن‌ ۹٦۲ سالگی‌ مرد.

۲۱-۲۴ خنوخ‌: وقتی‌ خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ ساله‌ بود، پسرش‌ متوشالح‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد متوشالح‌، خنوخ‌ ٣٠٠ سال‌ دیگر با خدا زیست‌.او صاحب‌ پسران‌ و دخترانی‌ شد و ٣٦۵ سال‌ زندگی‌ كرد. خنوخ‌ با خدا می‌زیست‌ و خدا او را بحضور خود به‌ بالا برد و دیگر كسی‌ او را ندید.

۲۵ و ۲٦ و ۲۷ متوشالح‌: وقتی‌ متوشالح‌ ۱۸۷ ساله‌ بود، پسرش‌ لمك‌ به‌ دنیا آمد. بعد از تولد لمك‌، متوشالح‌ ۷۸۲ سال‌ دیگر زندگی‌ كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. متوشالح‌ در سن‌ ۹٦۹ سالگی‌ مرد.

۲۸-٣۱ لمك‌: وقتی‌ لمك‌ ۱۸۲ ساله‌ بود، پسرش‌ نوح‌ به‌ دنیا آمد. لمك‌ گفت‌: «این‌ پسر، ما را از كار سختِ زراعت‌ كه‌ در اثر لعنت‌ خداوند بر زمین‌، دامنگیر ما شده‌، آسوده‌ خواهد كرد.» پس‌ لمك‌ اسم‌ او را نوح‌ (یعنی‌ «آسودگی‌») گذاشت‌. بعد از تولد نوح‌، لمك‌ ۵۹۵ سال‌ دیگر عمر كرد و صاحب‌ پسران‌ و دختران‌ شد. او در سن‌ ۷۷۷ سالگی‌ مرد.

٣۲ نوح‌: نوح‌ در سن‌ ۵٠٠ سالگی‌ صاحب‌ سه‌ پسر به‌ نامهای‌ سام‌، حام‌ و یافث‌ بود.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين باب برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی بر اساس ترجمۀ تفسیری کتاب مقدس بازنویسی شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ترجمۀ تفسیری کتاب مقدس، باب پنجم[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

ترجمۀ تفسیری کتاب مقدس، انجمن بین‌المللی کتاب مقدس، چاپ سوم - ٢٠٠٢ میلادی