۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

فهرست دانشنامه به ترتیب حروف الفبا [ظ]


ظاهر، احمدشاه
ظاهر، بلقیس
ظاهر، شاه‌محمود
ظاهر، محمداکبر
ظاهر، محمدداوود (پشتون‌یار)
ظاهر، محمدنادر
ظاهر، مریم
ظاهر، مصطفی
ظاهر، میرویس
ظاهر، نُوال
ظفر، مهدی
ظهره‌وند، ابوالفضل