۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

تبارنامه‌ی سید جمال‌الدین افغان

از: مهدیزاده کابلی

سید جمال‌الدین افغان

تبارنامه


فهرست مندرجات

.شجره‌نامه‌ی سید جمال‌الدین افغان

...

[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها