۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

فهرست دانشنامه به ترتیب حروف الفبا [ث]


ثابت، عبدالجبار (لوی سارنوال (دادستان کل) افغانستان)
ثريا طرزی (شه بانو يا ملکه افغانستان که همسر شاه امان‌الله بود)