۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

علی‌احمد نعیمی

زندگی‌نامه علی‌احمد نعیمی

(داستان نويس، مترجم و انديشمند سياسی افغانستان)

نـوشـــته: نعمت حسينی
(پژوهشگر افغانستانی)علی‌احمد نعیمی فرزند شادروان میرزا محمدنعیم خان به سال ۱٢٩٤ خ در شهر کابل زاده شد.

تحصیلات متوسط را در لیسه‌ی استقلال به پایان رسانید. مدتی توقیف گردیدو بعد از تحصیلات عالی محروم شد. از آن پس مدتی در منزل خود تحت نظر بود.

در سال ۱۳۱٧ خ به عضویت انجمن ادبی مقرر گردید و در سال ۱۳۱٨ خ اول به حیث عضو انجمن تاریخ و سپس به حیث مدیر مجله‌ی آریانا و معاون انجمن مذکور ایفای وظیفه نمود.

در سال ۱۳٢٨ خ مدیر عمومی نشرات رادیو افغانستان و مدیر مجله‌ی پشتون ژغ مقرر شد. در سال ۱۳۳۰ خ مدیر مجله‌ی ژوندون بود و ضمناً در همین زمان صنفهای ۱۰، ۱۱ و ۱٢ لیسه‌ی غازی را ادبیات فارسی درس می‌داد. در سال ۱۳۳۱ خورشیدی محبوس سیاسی گردید و مدت چهار سال و چند ماه در زندان تجرید به سر برد.

علی‌احمد نعیمی، پس از رهایی از حبس تقریباً مدت هشت سال از طریق نوشتن مقاله‌ها و ترجمه‌ها در جراید و هم ترجمه خبرهای خارجی آژانس باختر امرار معیشت می‌نمود.

نعیمی پس از انفاذ قانون اساسی در سال ۱۳٤۳ خ به حیث رییس ضراب خانه و مطبعه‌ی صکوک مقرر شد و تا سرطان ۱۳٤٨ به آن ادامه داد و بنا بر کاندید نمودنش به عضویت دوره‌ی سیزدهم شورای ملی از آن جا استعفا نمود.

علی‌احمد نعیمی سوای کارهای ژورنالیستی، نوشته‌ها ترجمه‌های فرورانی دارد. از شمار نوشته‌هایش از اینها می‌توان نامبرد:

۱- تاریخ ادبیات افغانستان از حمله‌ی چنگیز الی اخیر دوره‌ی تیموریان.

٢- تذکره‌ی خوشنویسان.

۳- تاریخ سلسله‌ی طاهریان.

٤- رساله‌ی موسوم به گوهرشاد بیگم ملکه‌ی شاه‌رخ میرزا.

۵- رسله‌ی به نام نگاهی به غور.

۶- رساله‌ی به نام مزارات غزنی.

٧- کتاب سخنوران نامی کشور.

٨- دلداده‌گان تاریخ.

٩- رساله‌ی خواجه حسن میمندی وزیر سلطان محمود.

۱۰- تحشیه بر کتاب منظوم اکبرنامه اثرحمید کشمیری.

همچنان از شمار ترجمه‌های او می‌توان از اینها یاد نمود:

۱- تاریخ زبان سانسکرت.

٢- کتاب مدنیت شرق اثر رونه گروسه فرانسه وی.

۳- ببر اثری که جایزه‌ی نوبل را در سال ۱۳٢٩ خ نصیب شده است.

٤- ماری کوچک اثر پرل بک.

۵- دو طفل فرار می‌کند.

۶- عشق بازیهای موسولینی.

و هم باید یادآور شد، که شادروان علی‌احمد نعیمی در زمینه‌ی نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه نیز کارهای ارزشمندی را انجام داده، که او را به حق می‌توان یکی از پیشکسوتان داستان کوتاه در کشورمان دانست که کار داستان‌نگاری او، همانند نجیب‌الله تورواینا، در این عرصه فراموش ناشدنی است.

قابل یادآوری است که مجموعه‌ی داستانهای کوتاه شادروان نعیمی، زیر نام «میراث عشق» که در برگیر هشت داستان کوتاه او می‌باشد، در سال ۱۳۶٧ خ در کابل از سوی من [به کوشش نعمت حسينی] اقبال چاپ یافت.

حسینی، نعمت، آواها سیماها، کابل: مطبعه دولتی، چاپ اول - ۱۳۶٧، ج ۱، صص ۶٨۰ و ۶٨۱
[*]