۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

جامعه‌شناسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


جامعه‌شناسی (به انگلیسی: Sociology) يك رشته از علوم اجتماعی است كه به بررسی علمی پديده‌های مرتبط با زندگی اجتماعی می‌پردازد. تعاريف مختلفی از جامعه‌شناسی توسط كنت، اسپنسر، رازالسفر و ... شده كه به‌طور كلی می‌توان گفت جامعه‌شناسی علم بررسی كنش‌های متقابل انسانی است. كنش‌های متقابل انسانی عبارتند از تحريك كنندگی و پاسخگويی افراد به يكديگر.[۱] از آنجایی که جامعه‌شناسی به رفتار انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی اجتماعی توجه دارد، دامنه پژوهش آن بی‌نهایت وسیع است و از تحلیل (واکاوی) برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان گرفته تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر می‌گیرد.[٢]


[] تعریف جامعه‌شناسی
[] تاریخچه جامعه‌شناسی
[] موضوع جامعه‌شناسی
[] جامعه چيست؟
[] نهاد اجتماعی
[] پدیده‌های اجتماعی
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: آنتونی گیدنز، علم اجتماعی چیست؟
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]- گيدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ اول - ۱۳٧۳ خ، ص ۱٠
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]