۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

قوم

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[گروه‌های اجتماعی][مردم‌شناسی]


قوم (به انگلیسی: Ethnic)، گروهی از انسان‌هاست که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند[۱]. هم‌چنین گروه‌های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده‌باشد. بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد.

قوم در جوامع برده‌داری و فئودالی نوعی دیگر از اشتراک افرادی است که دارای پیوندهای خونی هستند و سرزمین و زبان و فرهنگ مشترک دارند، ولی این اشتراک هنوز به اندازهٔ کافی پایدار نیست و در مقیاس کشوری نیز اشتراک اقتصادی هنوز کامل نیست[٢].


[] واژه‌شناسی

قوم واژه‌ی عربی است که در زبان فارسی دری راه یافته است و جمع آن اقوام می‌باشد. این واژه از نظر لغت به‌معنای گروه مردم، جماعتی از مردم، و خویشاوندان است[٣].


[] تعریف
[] از دید جامعه‌شناسی تاریخی
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- اسمیت، ۱۹۸۶
[٢]-
[٣]- رجوع شود به فرهنگ فارسی عمید، ج ٢، ص ۱۵۹٣
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید.


[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]