۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

مقدمه‌ی بر انجیل برنابا

از: حیدر قلی‌خان قزلباش (سردار کابلی)

پیشگفتارهای انجیل برنابا

مقدمه‌ی دکتر خلیل سعادت

فهرست مندرجات
[] مقدمه‌ی دکتر خلیل سعادت


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی بازنویسی شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

انجیل برنابا، ترجمۀ حیدر قلی‌خان قزلباش (سردار کابلی)، انتشارات المعی، چاپ ۱٣٨۵؛ صص ۵-۵٣