۱۳۹۳ مهر ۵, شنبه

کرزی و ۱۳ سال فراز و نشیب رابطه با پاکستان

1