۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

رود کابل

رود کابل


{اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد. با گسترش اين مقاله به دانشنامه کمک کنيد!}

آب رود کابل، ابتدا از بهم پيوستن آب دره سنگلاخ و دره ی سرچشمه بوجود می آيد که از ارتفاعات کوتل اونی کوه پغمان سرچشمه می گيرند. اين رود، پس از گذشتن از شهر کابل، قسمت های وسيعی از شرق افغانستان را آبياری می کند و دارای شعبات زيادی است که می توان از رودخانه های لوگر، سرخرود و کنر نام برد. به خاطر استفاده ی بهتر از آب اين رودخانه ها برای زراعت و توليد برق، بندهايی روی اين رودها احداث شده است که می توانيم از بندهای سروبی، نغلو، درونته، بند کانال ننگرهار، ماهيپر، خروار و بتخاک نام ببريم. رودخانه کابل و شعبه های بزرگ و کوچک آن، تنها رود افغانستان است که پس از پيوستن به رود سند پاکستان به اقيانوس هند (آبهای آزاد) می ريزد. طول اين رود 700 کيلومتر می باشد که 460 کيلومتر آن در افغانستان جريان دارد.[*]

کابل رود: از کوههای شرقی سرچشمه گرفته از وسط دو شهر مهم "کابل" و "جلال آباد" عبور کرده وارد خاک پاکستان می شود و به رود "سند" می ريزد.[*]