۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

اتحاديه نويسندگان افغانستان

اتحاديه نويسندگان افغانستان


{اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد!}

اتحاديه نويسندگان به مثابه يک سازمان اجتماعی در سال ۱۳۵۹ خورشيدی تاسيس و در تشکيل دولت گنجانيده شد. اين اتحاديه تا سال ۱۳۷۱ موفق به برگزاری بيش از صد گردهمايی خورد و بزرگ علمی و ادبی شده و توانست دفاتر و نمايندگی‌های در ولايات و شهرهای بزرگ کشور ايجاد نمايد. اتحاديه نويسندگان طی دوازده سال فعاليت پربار خويش مجموعاً (۱۵۰)عنوان کتاب علمی، ادبی، تاريخی و هنری را به زبان‌های دری و پشتو به چاپ رسانيده و نيز مجله ژوندون و بعدها قلم را در اوقات معين به سطح بالا به زبانهای پشتو و دری به نشر برساند. تعداد مجموعی آثار منتشر شده از جانب اتحاديه نويسندگان افغانستان تقريباً به (۲۵۰۰۰۰) می‌رسيد که از جمله به تعداد (۱۵۰۰۰۰) جلد آن در کتا بخانه‌ها و کتاب فروشی‌های آن نگهداری می‌شد که در جنگهای ثور سال ۱۳۷۱ در کابل تمام اين کتابها چور و چپاول و يا طعمه آتش گرديد.

اتحاديه نويسندگان علاوه از کتابهای چاپ شده صاحب کتابخانه بسيار مجهز ديگری نيز بود که در مقر اين اتحاديه اعمار و ساخته شده بود، در مجموع در حدود ۳۰۰۰ عنوان کتب بسيار مفيد و حايز اهميت علمی، ادبی، تاريخی، سياسی وهنری که به زبانهای مختلف داخلی و خارجی تحرير و تاليف گرديده بود در آنجا موجود بود و اين کتابخانه مانند ساير ادارات و موسسات توليدی و فرهنگی چور و چپاول و به تاراج برده شد. تعيين خسارات اين کتابخانه کار مشکل است ولی اگر ارزش مالی هر جلد کتاب را (۲) دالر آمريکايی تخمين کنيم، مصارف مالی تعداد (۱۵۰۰۰۰) جلد کتاب از بين رفته تحويلخانه‌ها و محلات نگهداری کتب اتحاديه نويسندگان افغانستان به مبلغ (۳۰۰۰۰۰) دالر بالغ می‌گردد. همچنان اگر مصارف و ارزش مالی تعداد (۳۰۰۰) عنوان کتب مختلف در کتابخانه اتحاديه نويسندگان را با وسايل دست داشته ديگر آن فی جلد کتاب (۸) دالر تخمين نمايم قيمت مجموعی آ ن به (۳۴۰۰۰) دالر خواهد رسيد. همچنان خسارات شديد به ساختمان اتحاديه نيز وارد گرديده که اعمار مجدد و يا ترميم اساسی آن نياز به صدها هزار دالر دارد.[*]