۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

هريرود

هريرود


{اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد!}

هریرود، این رودخانه از کوه بابا در افغانستان سرچشمه می‌گیرد، از ناحیه‌ی غور می‌گذرد، پس از مشروب کردن هرات متوجه شمال شده خط مرزی ایران کنونی را تشکیل می‌دهد و در قسمت سفلی به تجن موسوم شده، وارد ریگزار خوارزم می‌گردد.[*]

آنچه در ريگويدا به نام "سـريوو" ياد شده، همان هـريرود افغانستان است.[نازنين گمشــده در ميان هيماليا و هيرمند] رودی است که بر هرات گذرد و طول آن ٨۰۰ هزار گز است.[دهخدا]

اين رودخانه از دامنه‌هاى کوه بابا در مناطق مرکزى کشور سرچشمه گرفته و از بهم پيوستن دو شاخه فرعى در منطقه "دولت يار" به وجود می‌آيد. هريرود مسير طولانى را در داخل ولايت غور طى نموده و با عبور از شهر چغچران مرکز آن ولايت وارد ولايت هرات می‌شود. هريرود ١١٢٤ کيلومتر طول داشته و ٥٦٠ کيلومتر آن در داخل افغانستان جارى است. شصت کيلومتر مرز مشترک ميان دو کشور ايران و افغانستان را همين رودخانه تشکيل می‌دهد. هريرود سرانجام وارد ترکمنستان شده و در ريگزارهاى "قره قوم" دفن می‌گردد. هرچند ولايت هرات سرسبزى خود را مرهون هريرود می‌باشد ولى با آنهم، استفاده چندانى از آب اين رودخانه در داخل افغانستان صورت نگرفته و اضافه آب آن جذب ريگستانهاى کشورهاى همسايه می‌گردد.[اهميت آب و نقش آن در منازعات ملل منطقه]

در بسياری از مواقع به دليل تغييرات مجرا و بستر رودخانه‌های مرزی، منجر به تغييرات مهمی در خطوط مرزی می‌شوند و پی‌آمدهای ژئوپليتيك و مناقشات سياسی را به دنبال خواهند داشت. در كشورهايی كه با بحران كم آبی مواجه هستند، نقش رودخانه‌های مرزی و كنترل برای كشورهای مجاور آنها حائز اهميت و بسيار حياتی است.[مسأله هيرمند در هريرود تكرار نخواهد شد][كار اعمار بندسلما آغاز گرديد]