۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه

اشا يا قانون هستی


{اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد!}به نام آن که اوستايش کتاب است
چـــراغ راه دينـــش آفـــتاب اســـت

به راستی چه زيبا گفته است اشو زرتشت اسپيتمان: راه در جهان يکی است و آن راه راستی است. راستی بهترين است. خوشبختی ازآن کسی است که در پی خوشبختی ديگران باشد.

اين‌ها جملات شيوايی از گاهان زرتشت. پيامبر آريايی برای نخستين‌بار ندای يکتاپرستی را در جهان سر داد و همه جهانيان را به راستی و درستی دعوت کرد. او گفت که نظم جهان از قانونی به نام اشا پيروی می‌کند. اين قانون بايدها و نبايدها، بايسته‌ها و نبايسته‌ها را تعريف کرده و اصول آفرينش و چگونگی تکوين آن را تشريح می‌کند.

اشا مفهومی شگرف دارد که دانش‌پژوهان متعددی معانی و تفاسير مختلف از آن کرده‌اند. اشا همان نظم درونی جهان است که ما نشانه‌های آن را می‌بينيم. زيباتر از آن اشه وهيشته يا ارديبهشت و يا بهترين راستی است. يعنی آرياييان همواره در راه راستی گام برداشته و بهترين آن را می‌جوييدند.آری اين راستی همان کليدی است که اشوزرتشت در دست پيروان خود گذاشته و بدون تعريف چهارچوبی هدف را تعريف کرده است. انسان بايد بر اساس نيروی خرد خود راستی را از کژی تشخيص داده و درست کردار باشد. خرد ترکيبی است از عقل و احساس. يعنی بالاتر از عقل صرف. بنابر باور زرتشتيان، انسان بايد انديشه خود را نيک گردانيده تا گفتار و کردارش راست شود. وان همانا دومين گام در رسيدن به خداوند يعنی اشه و هيشته است.


پی‌نوشت‌ها
__________________________________________
[۱]-


جُستارهای وابسته
__________________________________________


منابع
__________________________________________


پيوند به بیرون
__________________________________________
<گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>