۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

غلام دستگیر پنجشیری

اکادمیسین غلام دستگیر پنجشیری

عضو دفتر سـياسـی حـزب دمـوکراتيک خلق افغانسـتان

نـوشــته: پروفیسور رسول رهین
(استاد دانشگاه کابل)


اکادمیسین غلام دستگیر پنجشیری فرزند ملک داد یک افسر متقاعد اردوی افغانستان، در سال ۱۳۱٢هوش در قــــریه شاداب قابضان، رخه، پنجشیر بدنیا آمده است.

او دوره ابتدایی را در در بین سالهای ۱۳٢۱– ۱۳٢۷هش در رخه پنجشیر تکمیل کرده راهی کابل شد. پنجشیری دوره ثانوی را در دارالمعلمین کابل بین سالهای ۱۳٢۷– ۱۳۳۴هش بپایان رسانیده شامل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل گردید. او دانشگاه را بین سالهای ۱۳۳۴– ۱۳۳۷بپایان رسانیده شامل وظیفه درریاست مستقل مطبوعات شد. اکادمیسین پنجشیری در جریان وظیفه، کورس ژورنالیستی را تکمیل و در بین سالهای ۱۳۴۱– ۱۳۴۲مکتب ضابطان احتیاط را گذشتاند.

اولین وظیفه پنجشیری در ریاست مستقل مطبوعات عضویت هیأت تحریر روزنامه انیس بعداً معاون کتابخانه ریاست مستقل مطبوعات، سپس مدیر روابط بین المللی وسپس مدیر تدقیق نشرات رادیو افغانستان بود. وظیفه پنجشیری در ریاست مستقل مطبوعات همین جا خاتمه نمی یابد بزودی او آمر نسخ خطی وزارت اطلاعات و کلتور میشود وبعد وزیر تعلیم و تربیه و بعدتر وزیرفواید عامه. آخرین وظیفه رسمی اکادمیسین پنجشیری ریاست اتحادیه نویسندگان افغانســتان بود که آنهم دیر پای نبوده است.

آثار:

- بهار جاویدان
- پیک دوستی
- آینده جهانیم
- ناله نیلاب
- فروغ هستی
- ظهور و زوال حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

اکادمیسین پنجشیری در جریان زندگی فراز و نشیب فراوان دیده گاهی در اوج وزارت و زمانی در کنج زندان عمر گذرانیده است. او در دوره فرمانرواییهای محمد ظاهر شاه و دو عمویش و نیر سر دار محمد داؤد ، ببرک کارمل و داکتر نجیب الله چهار بار زندان رفت و حدود هشت سال را در سلولهای قلعه جدید، قلعه کرنیل دهمزنگ، پلچرخی و توقیف های ولایات کاپیسا و کابل و نظارت خانه شورای وزیران با مشقت و کوته قفلیهای درد آور سپری کرده است.

اکادمیسین پنجشیری در پیشاپیش یورش طالبان بی فرهنگ به کشور، کابل را بقصد پشاور ترک گفته بعداً راهی ترکمنستان شد. همین اکنون اکادمیسین پنجشیری در شهر زیبای ایالت واشنگتن، ایالات متحده امریکا در قلب امپریالیزم جهان خوار زندگی دارد. ولی هرگز از داعیه ملی ووطن پرستانه خود کوتاه نیامده بی امان با نوشته و تحلیل های ژرف و عمیق خود جهانخوران را می کوبد. او مانند گذشته با انرژی وسر حال و مبارز مادام العمراست و در مقابل وطن فروشان نوع دیگرجهتگیریهای شدید دارد. او پیمان داردتا چرخ در گردش است و چشمانش ستارگان آسمان را حساب کرده میتواند باین وظیفه مقدس ادامه دهد. ویراستار عمر دراز باین مبارز راستین از خداوند میطلبد.
[*][**][***][****][از همبستگی و وحدت کدام ملت دفاع کنیم؟][*][**][+][*][++]