۱۳۸۷ بهمن ۱۲, شنبه

رشاد، عبدالشکور

علامه عبدالشکور رشاد (زادۀ ۱۳۰۰ خ - درگذشتۀ ۱۳۸۳ خ)، شخصیت سترگ علمی، ادبی و سیاسی افغانستان

اکادميسین عبدالشکور رشاد همه عمرش را وقف پژوهش مسایل مختلف علمی و فرهنگی نموده، آثار بی بدیل و ماندگاری را به زبان های دری و پشتو از خود به جا گذاشت. او دانشمند عالیقدر و استاد بزرگواری بود که تا آخرین لحظات زندگی داشته ها و فرآورده های علمی – فرهنگی اش را با همگان قسمت کرد و عواطف انسانی اش حد و مرزی را نمی شناخت.

اکادميسین عبدالشکور رشاد، به عمر هشتاد و سه سالگی در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، به تاریخ یازدهم ماه قوس سال ۱۳۸۳ خورشيدی در شفاخانه چهارصد بستر شهر کابل چهره در نقاب خاک کشید.

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]