۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

سازمان جوانان مترقی (شعلۀ جاويد)

سازمان جوانان مترقی (س.ج.م)، که گاهی به نام "جنبش دمکراتيک نوين" نيز از آن ياد شده، در بين مردم افغانستان به نام "شعلۀ جاويد" شهرت يافته است. اما در واقع، "شعلۀ جاويد"، اسم نشريۀ اين سازمان بوده است.

نشريۀ "مشعل رهايی" که از سوی سازمان رهايی افغانستان منتشر می‌شد، در شمارۀ اول جدی ۱۳۵۹ خورشيدی، در مورد تشکيل احزاب چپی افغانستان، ضمن مقدمه چينی، اين جريان سياسی را اين‌گونه معرفی کرده است:

"پس از علنی شدن اختلافات جنبش بين‌المللی (۱۹۶۳ م) و تأسيس حزب دمکراتيک خلق افغانستان، نخستين هستۀ سازمان جوانان مترقی در برابر رويزيونيسم معاصر و تزارهای آن موضع گرفت و جلب برخی از روشنفکران چپ و بقايای ندای خلق در ميزان ۱۳۴۴ خ پلميک جنبش بين‌المللی کارگری علنی گرديد. در زمستان ۱۳۴۳ خ تقريباً اکثريت روشنفکران محافل سياسی متمايل به چپ به مشی رويزيونيستی گرائيده بودند. در همين سال حزب دمکراتيک خلق ايجاد شد و در انتخابات سال ۱۳۴۴ خ شرکت کرد و نمايندگانی به پارلمان فرستاد و در سال ۱۳۴۵ خ با بيرون دادن جريدۀ خلق رويزيونيسم را بطور سيستماتيک ارائه کرد. علت پيوستن روشنفکران را به حزب نامبرده، بايد در عقب ماندگی فرهنگی - سياسی استبداد شرقی هيأت حاکمه، در نخستين برآمدهای سياسی ضد رژيمی بوسيلۀ رويزيونيستها آنهم زير نام سوسياليسم علنی و با سؤاستفاده از اعتبار گذشته کشور شوراها و همچنين بايد در نطفه‌ای بودن جنبش مارکسيستی کشور ديد. متقابلاً روشنفکران انقلابی در برابر رويزيونيسم شوروی موضع گرفتند، دست به افشای حزب دمکراتيک خلق در ميان حلقه‌های محدود روشنفکری زدند و در خزان ۱۳۴۴ خ در جريان اين مبارزه، سازمان جوانان مترقی را بنياد گذاشتند و مبارزه خود را چنان سازمان دادند که: "... مبارزه عليه رويزيونيسم معاصر در معراق همهۀ آنها قرار داشت". (سند سازمان جوانان مترقی)"[۱]يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: علی امیری، شعلۀ جاويد
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]