۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

خدایان مصر

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[خدایان][...]


سرزمين باستانی مصر خدايان زيادی داشته است و مردم شهرهای مختلف اين سرزمين كهنسال خدايان شهر خود را می‌پرستيدند. "رع" سرآمد خدايان مصر بود و مردم سراسر مصر به او احترام فراوانی می‌گذاشتند. بنابه روايت اسطوره‌های مصری، انسان از اشك‌های "رع" آفريده شده است.

مصریان صدها خدای مختلف نرينه (مذکور) و مادينه (مونث) داشتند، که بیشتر آنها به‌صورت یکی از حیوانات نشان داده می‌شدند. برخی از خدایان، خدایان محلی بودند. هر يک از ۴٢ ناحیه مصر، خدای ويژه‌ی خود را داشتند.

مصری‌ها علاوه بر این که فرعون‌شان را خدا می‌دانستند، حدود دو هزار خدای دیگر را نیز می‌پرستیدند، حتی دو هزار سال بعد از آن هرودوت، مورخ یونانی، در سفر به سرمین فراعنه گفته بود: "به‌نظر می‌رسد تعداد خدایان در این سرزمین از تعداد انسان‌ها بیش‌تر باشد."

مهم‌ترین خدا در دورۀ سلطنت قدیم، خداوند خورشید با سرِ باز به‌نام "رع" بود. مصری‌ها معتقد بودند که او هر روز در شرق متولد می‌شود، در طی روز در آسمان سیر می‌کند و مثل پیرمردان هر شب در مغرب می‌میرد. طی شب او در زیرزمین، منطقه‌ای که مرده‌ها در آن جای گرفته‌اند، سفر می‌کرد تا دوباره به شرق برسد. یکی از منابع مصر باستان، رع را چنین توصیف کرده است: "بر فراز گنبد آسمان بر می‌آید، تا هر روز به خورشید زندگی بدهد."


[] خدایان و الهه‌ها

دین و مذهب برای مصریان باستان حیاتی بود. مصری‌ها افزون بر این که فرعون‌شان را خدا می‌پنداشـتند، حـدود دو هـزار خـدای دیگـر را نیـز می‌پرسـتیدند، حتی دو هزار سـال بعد از آن هـرودوت، مورخ یونـانی، در سـفر به سـرزمین فراعنـه گفتـه بود: "به‌نظـر می‌رسـد تعـداد خـدایان در این سـرزمین از تعـداد انسـان‌ها بیش‌تر باشـد."[۱]

مصری‌ها معتقد بودند که خدایان بر طبیعت و تمام جوانب زندگی، از تولد تا مرگ حاکمند. بعضی خدایان به شکل انسان بودند، بعضی به شکل حیوانات و عده‌ای نیز حاصل ترکیب این دو با بدن‌هایی شبیه به انسان و سر حیوانات بودند. منشأ این خدایان به‌طور نسبی شناخته شده است. برخی از این خدایان در دوران پیش از سلسله‌ها ظهور کرده‌اند؛ در زمانی که هر دهکده، شهر و منطقه خدای خاص خودش را داشت. با گذشت زمان، تعدادی از این خدایان مشهورتر شدند و به‌عنوان خدایان و الهه‌های بزرگ ملت مصر شناخته شدند.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: حامد منوچهری کوشا، خورشیدپرستی در مصر باستان
پيوست ٢: برندا اسمیت، خدایان مصر باستان
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Quoted in Daniel Cohen, Ancient Egypt New York: Doubleday, 1990
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]