۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

آل کرت

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[تاریخ افغانستان][سلسله‌های خراسانی]


آل کرت عنوان سلسله‌ای از امیرانی که از حدود ۶۴۳ تا ۷۸۳ هـ.ق در خراسان استقلال داشته‌اند. اوّلین امیر این سلسله و در واقع مؤسس آن ملک شمس‌الدین محمد بن ابوبکر نام داشته و نسب او به سلاطین غور می‌پیوسته است. مرکز امارت این خاندان در هرات بوده و مجموعاً هشت تن از آن‌ها در خراسان امارت کرده‌اند[۱].


[] ...
[] ...
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- دایرة‌المعارف فارسی، ج ۱، ص ۲۱۷
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20]