۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

ناسيوناليسم ايرانی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


ز ایــــران و از تـــــرک و از تـــازیـــان
نــژادی پــدیــــد آیـــد انـــدر مـیـــان
نـه دهقــان نـه تــرک نـه تـازی بــود
ســـــخن‌هـا بــه کــردار بــازی بــود
همـــه گنـــج‌هـا زیــر دامــان نهنـــد
بکوشـندو کوشش به دشمن دهند
به گیتــی کســــــی را نمانــد وفــا
روان و زبــان‌هـا شــــــــود پــرجفــا
بریزنــد خــون از پــی خواســــــــته
شــــــــود روزگار بـــد آراســــــــــته
زیان کســـان از پی ســـود خویش
بجـوینــد و دیـن انـدر آرنـد پیــــــش
فردوسی
[] ...
[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: دكتر جواد هيئت، ناسيوناليسم و باستانگرایی در ايران
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]