۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

هشت ثور ١٣٧١

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[...][...]


در روز هشتم ثور ۱۳۷۱ خورشیدی، مجاهدین افغان، پس از چهارده سال مبارزه مسلحانه (جهاد)، دولت تحت حمایت شوروی پیشین را ساقط و پیروزی خود را اعلام کردند. اما این روز، به‌سبب جنگ‌های داخلی که بر سر قدرت‌طلبی بین مجاهدین جریان داشت، به‌عنوان آغاز یک دورۀ سیاه در تاریخ افغانستان تلقی می‌شود. در این دوره، حدود شصت و پنج هزار نفر در کابل، پایتخت افغانستان، جان باختند و این شهر تقریباً به‌کلی ویران شد.


[] ...
[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

حسیب عمار، هشتم ثور؛ زمان بازاندیشی و نقد خویشتن


[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]