۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

خدایان آشوری

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[خدایان]


آشوری‌ها، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می‌پرستیدند فقط آشور خدای انحصاری آن‌ها محسوب می‌شد و در میان سایر خدایان، خدایان جنگ مانند ایشتار رب‌النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند.

ادبیات مذهبی بین‌النهرین سفلی همه مورد قبول و استفاده آشوری‌ها قرار گرفت، این موضوع که از اواسط هزاره دوم پیش از میلاد عملی شده بود تا آخرین روزهای زمامداری امپراطوران آشور دوام یافت.[۱]


عده‌ی خدایان بابل و آشور بسیار است. در یکی از کتیبه‌های آشوری مربوط به حدود ٨٦٧ پیش از میلاد، هفت هزار نام خدایان و فرشتگان منقوش است.


[] خدایان آشوری

آشوری‌ها خدایان را موجوداتی آسمانی می‌دانستند و علامت آن‌ها را در کتیبه‌ها، ستاره قرار داده بودند. مثلاً خدای بزرگ آنور را با یک ستاره نشان می‌دادند.

به گمان آشوریان، خدایان هم‌چون افراد بشر صاحب خشم و آرزو و دستخوش احتیاجات مادی بودند، تنها تفاوت آنان با انسان در قدرت فوق‌العاده و حیات جاودانگی بود.

ارواح بدکردار از بشر تواناتر و از خدایان ناتوانتر بودند و به‌صورت انسان و تن جانور مانند اژدها و پلنگ، برای آزار بشر در هر گوشه پنهان بودند.

اوصاف نیروهای بد یا اهریمنی در دین آشور در یک کتیبه از آن‌ها چنین است: "اینان سم‌های خدایانند، از دیوارهای بسیار ضخیم می‌گذرند، از بام‌های بلند فرود می‌آیند گویی طوفانند، چون ماران از زیر در به درون می‌آیند و چون باد از زیر پاشنه در داخل می‌شوند


[] ...
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- بهمنش، ۱٣٧۴، ص ۱٣٧
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]