۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

گردان (صرف)

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[وازه‌شناسی][دستور زبان]


گردان یا صرف، علمی است[۱] در بخش وازه‌شناسی در دانش زبان‌شناسی که از تحویل و دگرگونی واژه (کلمه) به‌صورت‌ها و شکل‌های گوناگون برحسب معنای مورد نظر بحث می‌کند. در برخی زبان‌ها، تنها واژه‌های اسم و فعل صرف‌پذیر هستند، چرا که این دو واژه قابل تحول و تبدیل به‌صورت‌های گوناگونند. در این زبان، صرف بر حرف اجرا نمی‌شود، چون حرف همواره بر یک شکل و صورت ثابت است. اما در برخی زبان‌های دیگر، از جمله زبان آلمانی، صرف اسم، روی تغییر شکل حرف تعریف اثر می‌گذارد.

در عربی، دگرگونی واژه از یک صورت به‌صورت دیگر، تصریف نامیده می‌شود. به‌عنوان مثال، تصریف فعل، به این معنا است که فعل از حالت ماضی به مضارع و سپس به امر تبدیل می‌شود و یا تصریف اسم عبارت است از دگرگونی این کلمه، از حالت مفرد به تثنیه یا جمع.


[] ...
[] ...
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- علم صرف، كه در زبان عربی، تصريف نيز گفته می‌شود: «دانشی است كه به‌سبب آن بنأ و ساختمان هر كلمه‌ای از كلمات لغت عرب شناخته می‌شود.»
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]