۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

آکادمی علوم افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


آکادمی علوم افغانستان (به انگلیسی: Academy of Sciences of Afghanistan) که در تاریخ ۲ فروردین (حمل) ۱۳۴۹ تاسیس شد، مرکز تحقیقات علمی رسمی و دولتی افغانستان بوده و در دهٔ شصت و هشتاد همردیف با دولت افغانستان فعالیت‌های مؤثر فرهنگی انجام داده‌ است.


[] تاریخچه
[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]