۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

بایزید انصاری، سراج‌الدين (پیر روشان)

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[پشتون][شاعران زبان پشتو]


شیخ ‌سراج‌الدین بایزید انصاری مشهور به پیر روشان (به پشتو: پير روښان) که مخالفانش او را پیر تاریک می‌نامیدند[۱] (زادۀ ۱۵٢۵ م - درگذشتۀ ۱۵٨۱ یا ۱۵٨۵ م)، شاعر، متفکر و متصوف پشتون است[٢].


[] زندگی‌نامه

سراج‌الدین بایزید انصاری فرزند قاضی عبدالله و بی بی امينه[٣] و نوۀ شیخ محمد، در سال ۱۵٢۵ میلادی زاده شد. او از طایفۀ اورمړ پشتون بود که اجدادش از منطقۀ «کاڼی کوړم» وزیرستان به جالندهر پنجاب کوچیدند. او در جالندهر می‌زیست.


[] آثار
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]