۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

نداف

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


نداف یا پنبه‌زن (به عربی: حلاج) صفت شغلی کسی است که با دستگاهی مخصوص (کمان ندافی یا کمان حلاجی) پنبه را از پنبه‌دانه جدا سازد[۱] یا به سخن دیگر، پنبه‌ را با کمان‌ می‌زند[٢].[] واژه‌شناسی

نداف، چنان‌که در فرهنگ فارسی عمید آمده، واژه‌ای عربی است به‌معنای حلاج و پنبه‌زن[٣].


[] تاریخچه
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج ٢، ص ۱٨۹۹
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]