۱۳۹۴ فروردین ۱۴, جمعه

اندازه‌گیری

از: دانشنامه‌ی آریانا

اندازه‌گیری


فهرست مندرجات
[مترولوژی][خطای اندازه‌گیری]

اندازه‌گیری یا سنجش (به انگلیسی با تلفظ انگلیسی: ، با تلفظ آمریکایی: )، مجموعه عملياتی است كه به منظور تعيين مقدار يك كميت، ابعاد یک جسم یا درجه‌ی چیزی انجام می‌شود؛ یا به سخن دیگر، مقايسه يك اندازه، كميت یا درجه مجهول با مقداری از نوع همانند آن كه به‌عنوان واحد انتخاب می‌شود را اندازه‌گيری گویند.

در واقع، اندازه‌گیری، فرایند برآورد اندازۀ ویژگی‌های یک چیز، مانند طول (درازا)، عرض (پهنا)، عمق (ژرفا)، وزن (سنگینی) یا درجه‌ی آن نسبت به یکاهای اندازه‌گیریِ استاندارد، مانند متر، کیلوگرم و سانتی‌گراد است.

عمل اندازه‌گیری، بیشتر با یک ابزار اندازه‌گیری (سنج‌ابزار)، مانند خط‌کش، ترازو، دماسنج، سرعت‌سنج یا ولت‌سنج انجام می‌شود که با این کار، ویژگی اندازه‌گیری‌شده با یکای (واحد) اندازه‌گیری سنجیده می‌شود. هر نوع ویژگی را می‌توان اندازه گرفت، کمّیت‌های فیزیکی، مانند مسافت، سرعت، انرژی، دما و زمان از جملهٔ این ویژگی‌ها هستند. بنیان‌گذار اندازه‌گیریِ نوین، متیو لاسکی است. به دانش بررسی اندازه‌گیری، «مترولوژی» () گفته می‌شود.


...

...


...

...


............[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...