۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

خشونت خانگی

از: دانشنامه‌ی آریانا

خشونت خانگی


فهرست مندرجات
......

خشونت خانگی (به انگلیسی: ، با تلفظ آمریکایی: )، به رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده گفته می‌شود. بر اساس مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند؛ به‌علاوه، دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت شوهران علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی‌تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می‌دهند، در زمینه‌های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.


تعاریف

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


سبب‌شناسیهمه‌گیرشناسی

...


تأثیراتپیش‌آگهی

...


پیش‌گیری[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...