۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

Farmer's Day

از: دانشنامه‌ی آریانا

روز دهقان


فهرست مندرجات
نوروزدهقان

روز دهقان (به انگلیسی: Farmer's Day)، ..


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


مراسمنگارخانه[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...