۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

پیمان دیورند چگونه به افغانستان تحمیل شد؟

از: مهدیزاده کابلی (استاد پیشین دانشگاه کابل)

رویارویی افغان و انگلیس

پیمان دیورند چگونه به افغانستان تحمیل شد؟


فهرست مندرجات

.پیمان دیورند چگونه به افغانستان تحمیل شد؟

...
...


..