۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

دستگاه ادراری

از: دانشنامه‌ی آریانا

دستگاه ادراری


فهرست مندرجات
کالبدشناسیدستگاه‌های بدن

دستگاه ادراری یا دستگاه میزش (به انگلیسی: Urinary system یا Renal system)، یکی از دستگاه‌های بدن انسان است که برای دفع ادرار (میز) به‌کار می‌رود و شامل گرده‌ها یا کلیه‌ها (Kidneys)، میزنای‌ها (Ureters)، مثانه (Bladder) و پیشاب‌راه (Urethra). بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس نر و ماده متفاوت می‌باشد.


ساختارهای دستگاه ادراری

گرده‌ها یا کلیه‌ها (Kidneys)، میزنای‌ها (Ureters)، مثانه (Bladder) و پیشاب‌راه (Urethra) ساختارهای اصلی دستگاه ادراری هستند. این ساختارها خون را تصفیه و مواد زائد را به‌شکل ادرار از بدن دفع می‌کنند. از لحاظ اندازه و موقعیت اندام‌های ادراری در جنس نر و ماده اندکی باهم متفاوت هستند.

The kidneys, ureters, bladder, and urethra are the primary structures of the urinary system. They filter blood and remove waste from the body in the form of urine. The size and position of lower urinary structures vary with male and female anatomy.

گرده‌ها (Kidneys): کُلیه یکی از اندام‌های درونی بدن انسان است که کار آن تصفیه خون از مواد زائد و دفع متابولیت‌های بدن می‌باشد.

The kidneys are bean-shaped organs situated on the back of the abdominal wall, behind the peritoneum. The right kidney sits slightly lower than the left to accommodate the liver. The kidneys filter blood (supplied by the renal arteries) to remove unwanted substances. They also secrete waste into the urine.

کلیه‌ها یک جفت عضو لوبیایی شکل و قهوه‌ای رنگ می‌باشند که در طرفین ستون فقرات و در موازات اصلی مهره ۱ تا ۳ کمری، بر روی جدار خلفی شکم و بیرون از حفره صفاق قرار دارند. با این حال، کلیه راست اندکی پایین‌تر از کلیه چپ واقع است.

Urine drains from the renal pelvis of each kidney into the ureters. The ureters are long, thin tubes made of smooth muscle. Contractions of the smooth muscle push urine down through the ureters and into the bladder. In adults, the ureters are 25–30 cm long, about the length of a 12-inch ruler.

میزنای‌ها (Ureters): لوله‌های باریکی هستند که در افراد بالغ معمولاً میان ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر درازا دارند و از عضلات صاف ساخته شده‌اند. فشاری که به‌سبب انقباض این عضلات ایجاد می‌شود، باعث می‌گردد تا ادرار از کلیه‌ها و از طریق میزنای‌ها به مثانه منتقل شود.

مثانه (Urinary bladder):

پیشاب‌راه زن (Female Urethra):

پیشاب‌راه مرد (Male Urethra):


گرده

...


تشکیل ادرارذخیره و تخلیه ادرارآسیب‌شناسی دستگاه ادراری[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ ...