۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

انجیل نادرشاهی

انجیل نادرشاهی، ترجمه اناجيل اربعه از عربی به فارسی است که توسط ميرزا مهدی خان استرابادی با همکاری دو عالم روحانی و به دستور نادر شاه افشار صورت گرفته و بر اساس سه نسخه توسط رسول جعفريان تصحيح و در سال ١٣٨٨ خورشيدی چاپ شده است.

ترجمۀ فارسی کتاب مقدس که به ترجمۀ قديمی معروف شده است، حاصل زحمات افراد متعدد از اوايل قرن نوزدهم می‌باشد. در سال ١٨١٢ ميلادی، هنری مارتين به کمک ميرزا سيدعلی خان در شيراز، عهد جديد را از يونانی و مزامير را از عبری به فارسی برگرداندند.[۱] اين ترجمۀ عهد جديد در سالهای بعد به چاپ رسيد. اما ظاهراً پيشينۀ برگردان انجيل‌های چهارگانه از متن عربی به فارسی به دورۀ صفويه می‌رسد. انجیل خاتون‌آبادی ترجمه انجیل عربی به فارسی توسط یکی از علمای بزرگ عصر صفوی است که در سال ١٣٧۵ خورشيدی به همت رسول جعفريان توسط اتشارات میراث مکتوب در ايران به دست نشر سپرده شد. از همان زمان به بعد، ترجمه‌های دیگر نيز توسط علمای آن عصر و اعصار پس از آن، يعنی در دوره‌های نادری و قاجاری، صورت گرفته بود. یکی از آنها، همین انجیل نادرشاهی است که به دستور نادرشاه افشار و توسط یکی وزیران برجسته و ادیب او با نام میرزا مهدی استرآبادی برگردان شده است. در کار اين ترجمه، دو عالم از همان خانواده خاتون آبادی دستیار وی بوده‌اند و به علاوه از شماری از علمای مسیحی و یهودی نیز برای حل پاره‌ای دشوار‌یها استفاده شده است.

این ترجمه حاوی چهار انجیل اصلی یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا است که با نثر فارسی همان عهد و در عین حال با زبانی روان صورت گرفته است.

اين انجيل نيز جديداً در ايران به کوشش رسول جعفريان انتشار يافته است. اما چاپ آن با دشواری های مواجه بوده است که جعفريان در اين خصوص می‌گويد:

    "به دلیل محدودیت‌هایی که در وزارت ارشاد برای چاپ کتاب مقدس وجود داشت، اجازه داده شده که هزار نسخه و برای یکبار چاپ شود و با این که راضی کردن ناشر به طور طبیعی برای نشر کتاب با چنین شرایطی دشوار است، نشر علم با مدیریت آقای آقا مهدی علمی با آن موافقت کرد."[٢]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.پی‌نوشت‌ها


[۱]- پيشگفتار کتاب مقدس (ترجمۀ قديم)، انتشارات ايلام، چاپ دوم - ١٩٩٩ م، ص ١
[۲]- جعفريان، رسول، انجيل نادرشاهی، سايت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران


جُستارهای وابسته


منابع


کتاب مقدس (ترجمۀ قديم)، انتشارات ايلام، چاپ دوم - ١٩٩٩ م
سايت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>