۱۳۸۸ شهریور ۲, دوشنبه

ياری، محمداکرم

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[چهره‌های سیاسی افغانستان][سازمان جوانان مترقی]


محمداکرم ياری (زادۀ ۱٣۱٨ خ - درگذشتۀ ۱٣۵٧ خ)، از بنيان‌گذاران سازمان جوانان مترقی افغانستان بود که رژيم دمکراتيک خلق افغانستان او را سر به نيست کرد.


[] زندگی‌نامه

محمداکرم یاری پسر رئیس عبدالله خان جاغوری در سال ۱٣۱٨ خورشيدی، در شهرستان (ولسوالی) جاغوری واقع در استان (ولایت) غزنی افغانستان در خاندانی عيانی هزاره به‌دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در همان محل زادگاه خود ادامه داد.[۱]

اکرم یاری در سال ۱۳۴۴ سازمان جوانان مترقی افغانستان را تأسیس کرد.[٢] خط فکری‌ وی را مارکسیسم، لنینیسم و مائوئیسم تشکل می‌داد و در اواسط سال‌های ۶۰ ميلادی، هم‌زمان با ایجاد «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» (وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق) با همفکرانش سازمان جوانان مترقی افغانستان را تأسیس کرد. رهبری سازمان جوانان مترقی افغانستان را عمدتاً اکرم یاری به‌عهده داشت و خانوادۀ محمودی و سایرین نیز با وی همگام بودند.[٣]

اکرم ياری، در مکاتب (دبيرستان‌های) خوشحال‌خان و محمود طرزی در کابل به‌عنوان آموزگار به‌تدريس می‌پرداخت. پس از کودتای هفتم ثور ۱٣۵٧ خورشيدی، مأموران امنيتی رژيم دمکراتيک خلق افغانستان، او را از شهرستان جاغوری دستگير و روانۀ زندان پلچرخی کابل کردند؛ اما تا امروز از مرده و زنده او هیچ اثری نیست.[۴] گفته می‌شود که وی در اواخر سال ۱٣۵٧ خورشیدی در زندان اعدام شد[۵].


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- اکرم یاری موسس نخستین سازمان جنبش مارکسیستی افغانستان (سازمان جوانان مترقی افغانستان)، سايت اينترنتی Facebook؛ و همچنان مشعوف، يعقوب، سیر حرکت جنبش روشنفکری در افغانستان ۱۹٧٣-۱۹٠٠ (قسمت سی و دوم و پايانی)، به نقل از مير محمدصديق فرهنگ، سايت روزنامۀ پيمان
[٢]- نگاهی به طرح پیشنهادی مرامنامه سازمان روشنگران افغانستان (قسمت دوم)، سايت شعلۀ جاويد
[٣]- اکرم یاری، و همچنان مقالۀ «سازمان جوانان مترقی»، دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا
[۴]- دوسیه‌ای اسدالله سروری، سايت اينترنتی گفتمان
[۵]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]