۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

کتاب‌های شش‌گانه (كتب سته)

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


در میان کتاب‌های حدیث اهل سنت شش کتاب است که به كتب سته معروف‏ هستند:

  • صحیح بخاری، تألیف محمدبن اسماعیل بخاری.
  • صحیح مسلم، مؤلف این کتاب مسلم بن حجاج نیشابوری است.
  • سنن ابوداود، مؤلف این کتاب سلیمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستانی است.
  • جامع ترمذی، نویسنده کتاب محمد بن عیسی ترمذی.
  • سنن نسائی، مؤلف این کتاب ابوعبدالرحمن احمدبن علی بن شعیب نسائی‏ است.
  • سنن ابن ماجه، نویسنده این کتاب محمدبن یزید بن ماجه قزوینی است‏.


[] صحیح بخاری[] صحیح مسلم[] سنن ابوداود[] جامع ترمذی[] سنن نسائی[] سنن ابن ماجه
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>