۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

فيزيک

از: الهه محمدی


فهرست مندرجات


فيزيك علم شناختن قانون‌های عمومی و كلی حاكم بر رفتار ماده و انرژی است. كوشش‌های پيگير فيزيكدانان در اين راه سبب كشف بسياری از قانون‌های اساسی، بيان نظريه‌ها و آشنايی با بعضی پديده‌های طبيعی شده است. هرچند اين موفقيت‌ها در برابر حجم ناشناخته‌ها، اندك است، اما تلاش همه جانبه و پرشتاب دانشمندان اميد بسيار آفريده كه انسان می‌تواند رازهای هستی را دريابد. انسان در يكی دو قرن اخير، با بهره‌گيری از روش علمی و ابزارهای دقيق توانسته است در هر يك از شاخه‌های علم، به‌ويژه فيزيك دنيای روشن و شناخته شده خود را وسعت بخشد. در اين مدت با دنيای بی‌نهايت كوچك‌ها آشنا شده، به درون اتم راه يافته تا انواع نيروهای بنيادی طبيعت را شناخته، الكترون و ويژگی‌های آن را دريافته و طيف گسترده امواج الكترومغناطيسی را كشف كرده است.

فيزيك كه تا اواخر قرن نوزدهم مباحث مكانيك، گرما، صوت، نور و الكتريسيته را شامل می‌شد اكنون در اوايل قرن بيست و يكم در اشتراك با ساير علوم (مانند شيمی، زيست‌شناسی و...) روز به روز گسترده‌تر و ژرفاتر شده و بيش از ۳۰ موضوع و مبحث مهم را در برگرفته است (دانشنامه فيزيك تعداد شاخه‌های فيزيك را ۳۳ مورد معرفی كرده است.)[۱]


[] فيزيک چيست؟

فيزيک از واژه يونانی (Physikos)، به‌معنی طبيعی گرفته شده است و Physics به‌معنی طبيعت است. بنابر اين، فيزيک، علم مطالعه پديده‌های مختلف طبيعت و کشف قانون برای اين پديده‌ها است.

فيزيك آشكارا پديده‌های واقعی جهان را در نظر دارد و در نتيجه، نخستين گام برای کسب دانش درباره اين پديده‌ها، مشاهده است.

[] کار و انژری

در اصطلاح عــامیانه کـار به هر نوع فعالیتی گفتـه می‌شود که در آن تلاش عضلانی یا فکری در بین باشد به‌عنوان مثال در مدتی که شخصی جسمی را در دست گرفته و ایستاده است از دیدگاه عامیانه برای نگهداری این جسم کاری انجام می‌دهد؛ ولی از دیدگاه فیزیکی بر روی جسم کاری انجام نمی‌دهد زیرا جسم را در راستای نیرو جابجا نمی‌کند به‌عبارت دیگر انرژی جسم بر اثر نیروی خارجی وارد بر آن تغییر نکرده است.

هرگاه نیرویی موجب جابجایی جسمی شود بر روی این جسم کار انجام می‌دهد. كار يك كميت نرده‌ای می‌باشد كه به دو عامل نيرو و جابجايی ‌بستگی دارد.

انرژی

توانايی و قابليت انجام کار را گويند. انرژی‌های مختلفی در جهان مرسوم است و وجود دارد، اما انرژی از هر نوعی که باشد با واحد ژول (j) اندازه‌گيری می‌شود (در سيستم si)

مثال: وقتی گفته می‌شود که انرژی موجود در کره (مسکه) ٢/٣٠ کيلو ژول بر گرم است؛ به اين معناست که يك گرم کره (مسکه) ٢/٣٠ کيلو ژول انرژی برای انسان فراهم می‌کند.

انواع انرژی

انرژی شيميايی: انرژی موجود در مواد غذايی مختلف، که از طريق يك تغيير شيميايی در ماده توليد می‌شود.

آهنگ مصرف انرژی

مقدار انرژی‌ای است که در زمان معين مصرف می‌شود. به طور مثال: آهنگ مصرفی انرژی در هنگام خواب ۵ کيلو ژول بر دقيقه است (يعنی در هر يك دقيقه خواب ۵ کيلو ژول انرژی مصرف می‌شود).


[] دما و گرما[] الکتريسيته
[] نور
[] مکانيک
[] ديناميک[] مغناطيس[] ترموديناميک[] موج[] صوت
[] فيزيک اتمی و مولکولی[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]

[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳: آموزش ویدیویی فیزیک و آزمایشگاه: الکتریسیته ساکن (و یا جاری) چیست؟
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- فیزیک و پزشکی، وبگاه مقالات علمی (فيزيک برای همه)
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>