۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

عبدالرحیم‌زی، عبدالملک خان

از:


فهرست مندرجات


عبدالملک عبدالرحیم‌زی (زادۀ .... خ - درگذشتۀ .... خ)، وزير ماليه در کابينۀ دورۀ صدارت سردار محمدداوود خان بود.


[] زندگی‌نامه[]

شب هنگام ۱٣ سرطان ۱٣٣٦ خورشیدی (جولای ۱۹۵٧ م.) رادیو کابل خبر برکناری عبدالملک عبدالرحیم‌زی، وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد را منتشر کرد. دلایلی که در اطلاعیۀ حکومت، با اوصاف منفی و زننده، مانند "بی‌کفایتی"، "رشوت‌خواری" و... در وزارت مالیه و علیه ملک خان به‌کار برده شده بود، نشان می‌دهد که، یکی از وزیران پر قدرت کابینه‌ی سردار محمدداوود خان، تا چه حد طرف خشم و غضب حکومت قرار گرفته است.[۱] متن اطلاعیۀ دولت چنین است:


فرمان صدارت عظمی

ع. ج. عبدالملک خان وزیر مالیه

در اثر ایجاد کار شکنی‌ها و عدم نظم در امور وزرات مالیه که درین اواخر به‌ظهور پیوسته و هم‌چنان در نتیجۀ عمل رشوت‌خواری شدید و روزافزونی که در زمان شما از طرف یک‌عده مامورین آن وزارت و مؤسسات منسوب در آن بعمل آمده و سبب انزجار اذهان عامه مردم شده است؛ به این نتیجه رسیدیم که دیگر شخص شما اهلیت این عهده را ندارید و بنابر آن در اثر فرمان حضور ملوکانه به شما ابلاغ میشود که ازین تاریخ خود را از کرسی وزارت مالیه برطرف بشناسید. هم‌چنان در امور کارهای مامورین مسؤول تفتیش بعمل خواهد آمد و هر کدام مطابق نتایج تحت محاکمه گرفته خواهد شد.

امضأ محمد داوود.
[][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- مهرين، محمدنصير، کودتاها در تاریخ افغانستان، سايت اينترنتی کابل ناتهـ
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>