۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

برنابا

از: دانشنامه‌ی آریانا


فهرست مندرجاتبرنابا (تاريخ تولد مشخص نیست - درگذشتۀ ٦۱ م)، لقبی است که رسولان به یوسف (یا یوزف قدیس)، یکی از نخستین پیروان عیسی مسيح دادند. او که اهل قبرس و از خانواده‌ای یهودی و از سبط لاوی بود، وقتی به مسیحیت گروید، جزو حواریون عیسی شد. نظر به برخی از منابع اسلامی، نگارش انجیل برنابا به او منسوب است که البته صحت این انتساب مورد تردید است.


[] زندگی‌نامه

نام اصلی برنابای قديس یوســف (جوزف لاوی) اسـت و تاريخ تولد او مشـخص نيسـت. اما، در جزیرۀ قبرس‌ زاده شد و به‌سبب آن‌که از سبط لاوی بود برای تحصیل علوم دینی به اورشلیم آمد. بنابراین، وی از نخســتين يهودهای شـهر اورشــليم بود که به عيسی مســيح ايمان آورد[۱] و کارهای مهمی را در زمان حواریون بر عهده گرفت.

در کتاب اعمال رسولان، بارها به فعاليت‌های بشارتی برنابا اشاره شده است و در جمع رسولان مسيح به ويژه در کنار پولس رسول، از او ياد می‌شود.

برنابا پسر عموی يوحنای ملقب به مرقس می‌شد[٢]، که خانۀ مادرش، محل گردهمايی مسيحيان بود[٣]. برنابا که ظاهری مقتدر داشت[۴] و شخص نيکو و پر از روح‌القدس بود[۵]، مومنان اورشليم را متقاعد کرد تا پولس را بپذيرند[٦] و خود برای خدمت در ميان امت‌ها به انطاکيه عازم شد[٧]. او در اولين سفر بشارتی پطرس با وی نيز همراه بود.[٨] سرانجام او در سال ۶۱ ميلادی در قبرس شهيد شد.[۹]

مسلمانان انجيل برنابا را منتسب به او می‌دانند؛ اما مسيحيان اين انجيل را يک اثر جعلی می‌خوانند که در قرون اوسطی به نگارش درآمده است.


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- "Barnabas". Cross, F. L., ed. The Oxford dictionary of the Christian church. New York: Oxford University Press. 2005; and St Barnabas Monastery
[۲]- مرقس ۴: ۱٠
[۳]- اعمال ۱٢: ۱٢
[۴]- اعمال ۱۴: ۱٢
[۵]- اعمال ۱۱: ٢۴
[۶]- اعمال ۹: ٢٧
[٧]- اعمال ۱۱: ۱۹-٢۴
[۸]- هنری هلی، راهنمايی کتاب مقدس، ترجمۀ جسيکا باباخانيان، سابرينا بدليان و ادوارد عيسی بيک، زير نظر کشيش ساروخاچيکی، ص ٦٠۴
[۹]- Barnabas, From Wikipedia, the free encyclopedia[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]