۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

مجتهدزاده، پيروز

گردآوری از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


دکتر پيروز مجتهدزاده (زادۀ ۱۳۲۴ خ)، محقق و کارشناس مسائل سیاسی ایرانی، اســتاد جغـرافیای ســیاسی و ژئوپلیتیک دانشــگاه تربیت مدرس تهـران، مشــاور پژوهشــی دانشــگاه سـازمان ملل متحد و مدیر عامـل بنیـاد پژوهشـی یوروســویک (Urosevic Research Foundation) لنـدن است.[۱]


[] زندگی‌نامه

دکتر پیروز مجتهدزاده در ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی در شهرستان "نور" استان "مازندران" زاده شد. پدرش که تحصیل‌کرده مدرسه سپهسالار تهران در زمان مشروطیت بود، مدرسه‌ى داریوش را در شهرستان نور افتتاح کرد و خود مدیر آن بود. پيروز تحصیلات ابتدایى را از همان مدرسه که در زادگاهش بود، آغاز کرد و تا کلاس یازده در نور ماند و چون آنجا مقطع دیپلـم نداشــت، با مســاعدت پـدر و بـه همـراه بـرادرش در ســال ۱۳۴۳ راهـى تهـران شــد.[٢]

پیروز مجتهدزاده در سال ۱۳۴۴ در مدرسه پهلوى سابق واقع در خیابان رى در رشته ادبى با معدل یازده دیپلم گرفت و در سال ۱۳۴٧ وارد دانشگاه تهران شد و در رشتۀ جغرافيای انسانی و اقتصادی به تحصيل پرداخت.[٣]

در سال ۱۳۵۰، مجتهدزاده از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و دکتر عالى‌خانى، رییس دانشگاه براى تشویق او، شرایط سفرى به شیخ‌نشین‌هاى خلیج فارس را برایش فراهم کرد، چرا که براى دکتر عالى‌خان جالب می‌نمود که دانشجوى سال سوم توانسته بود، کتاب جغرافیاى تاریخى شیخ‌نشین‌هاى خلیج فارس را تألیف کند.[۴]

مجتهدزاده پس از دريافت مدرک ليسانس (B.A) از دانشگاه تهران، در سال ۱۹۷۴ برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن به‌تحصيل پرداخت و در سال ۱۹۷۵ موفق به اخذ مدرک فوق‌ليســانس (M.A) در رشتۀ جغرافيای سياسی شد. سپس، بین ســال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶، بـه دانشــگاه منچســتر رفـت و دوبـاره فوق‌لیســانس (M.A) در جغرافیای سیاسی را از آن دانشــگاه نيز دریافـت کـرد.[۵]

وی بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ مادون دکترا (M.Phil) در جغرافیای سیاسی خلیج فارس را از دانشگاه آکسفورد به‌دست آورد و سپس بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ دانشنامه‌ی دکترا (Ph.D.) را در گرایش جغـرافیای سیاسی و ژئـوپولیتیک از دانشگاه لنـدن اخذ کرد.[٦]

دکتر مجتهدزاده با يادآورى خاطرات دوران تحصيلش در نور، تهران و انگلستان بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه: "در امر تعليم و تربيت هيچ انسانى بى‌استعداد نيست، هيچ‌كس نابغه هم نيست، بستگى به اين دارد كه فرد در چه شرايطى قرار بگيرد، شرايطى پيش مى‌آيد كه فرد در آن شرايط مى‌تواند استعدادش را بروز بدهد. بشر استعداد خيلى خوبى براى پيشرفت دارد. اگر نيوتن زير درخت نمى‌نشست هرگز قانون جاذبه زمين را كشف نمى‌كرد..."[٧]


[] مشاغل و مسوولیت‌ها

 • از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵٢: ستوان دوم وظيفه - نيروی زمينی ارتش ايران
 • از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵٢: پژوهشگر گروه جغرافیای دانشگاه تهران
 • از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴: تدریس به جای استادان و مدرسین در گروه جغرافیای دانشگاه لندن
 • از سال ۱۹۸۴ تا کنون: مشاور موسسه پـژوهشی مرزهای بیـن‌المللـی لنـدن = MENAS ASSOCIATION International Boundaries Consultants
 • از سال ۱۹۹٦ تا کنون: مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد - United Nations University
 • از سال ۱۹۸٦ تا ٢۰۰٢: پژوهشگـر ارشـد – مرکـز مطالعات ژئـوپـولیتیک و مـرزهای بیـن‌المللی دانشگاه لنـدن GRC/SOAS University of London
 • از سال ۱۳٧۹ تا کنون: استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک – دانشگاه تربیت مدرس
 • بين سال‌های ۱۳٧۸ و ۱۳٧۹: استاد مدعو، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • از سال ۱۳٧۹ تا كنون: استاد جغرافيای سياسی و ژئوپوليتيك – دانشگاه تربيت مدرس
 • از سال ۱۹۸۵ تاکنون: مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک Urosevic Research Foundation لنـدن


[] عضویت در مجامع علمی

 • از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴: عضو موسسه مطالعات آفریقا – دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸٦: عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی – تهران
 • از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹: عضو انستیتو بریتانیایی مطالعات ایرانی – بریتانیا
 • از سال ۱۹۹۴ تا کنون: عضو هیات مدیره انجمن مطالعات ایران معاصر – در دانشگاه لندن.


[] فعاليت‌های علمی بين‌المللی

 • شمار زيادی سخنرانی در امريكای شمالی، اروپای باختری، خاور ميانه و خاور دور.
 • ارائه مقاله به‌شمار زيادی از اجتماعات علمی و پژوهشی در كشورهای گوناگون جهان.
 • انجام شمار زيادی از پروژه‌های مشورتی برای شماری از دولت‌های خاور ميانه، دانشگاه سازمان ملل متحد، و سازمان‌های پژوهشی و حقوقی بين‌المللی.
 • راهنمای و مشاورت پايان نامه‌های شمار زيادی از دانشجويان ايرانی و اروپايی در دانشگاه‌های گوناگون ايران و اروپا.
 • انجام مواردی چند از داوری و عضويت در هيات ژوری امتحانات دكترای دانشجويان در بريتانيا، فرانسه، و ايران.
 • دادن مشورت و نظر تخصصی به رسانه‌ها در ايران، بريتانيا، اروپا، ايالات متحده امريكا، استراليا، كانادا، و برخی كشورهای عربی.


[] آثار و تالیفات به فارسی

الفكتاب‌های در دست تاليف و انتشار

  ١- افسانه زندگی (کتاب خاطرات)

بكتاب‌های تاليف شده يا ترجمه شده به فارسی

  ١- ١٣٨٨- ترجمه کتاب "سياست‌های مرزی و مرزهای بين‌المللی ايران"، توسط دکتر ملک محمدی، انتشارات سمت.
  ٢- ١٣٨٧- ميرزا آقاخان صدراعظم نوری، بزرگترين قربانی تاريخ نويسی برای قهرمان پروری، انتشارات انتخاب، تهران
  ٣- ١٣٨٦ - ترجمه کتاب "بازيگران کوچک در بازی بزرگ"، ترجمه عباس احمدی، انتشارات معين ، تهران
  ۴- ١٣٨٦ - دموکراسی و هويت ايرانی، انتشارات کوير، تهران
  ۵- ١٣٨٦- حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسی، به فارسی و انگليسی، انتشارات سحاب، تهران.
  ٦- ١٣٨۴- جغرافيای سياسی و ژئوپوليتيک، انتشارات دانشگاه پيام نور، شماره ١١۵٩، همکار تاليف: دکتر سهراب عسگری، تهران
  ٧- ١٣٨٣- نام خليج فارس در درازای تاريخ، نشر سايه روشن با همكاری مركز مطالعات سپاه پاسداران، تهران. اين کتاب به زبان‌های انگليسی و عربی ترجمه و انتشار يافته است.
  ٨- ١٣٨٣- نامه‌هايی از ايران (مجموعه نامه‌ها در دفاع از منافع ملی و تماميت ارضی ايران)، انتشارات عطايی، تهران.
  ٩– ١٣٨٢- جغرافيای سياسی و سياست جغرافيای، انتشارات سمت، تهران.
  ١٠- ١٣٨٠ - امنيت و مسائل سرزمينی در خليج فارس (جغرافيای سياسی دريايي)، ترجمه امير مسعود اجتهادی، انتشار دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، تهران.
  ١١- ١٣٧٩ – خليج فارس، كشورها و مرزها، انتشارات عطايی، تهران.
  ١٢- ١٣٧٩ – ايده‌های ژئوپوليتيك و واقعيت‌های ايرانی، نشر نی، تهران.
  ١٣- ١٣٧٨ – اميران مرزدار و مرزهای خاوری ايران، ترجمه حميد رضا ملك محمدی نوری، نشر شيرازه، تهران.
  ١۴– ١٣٧۵- جزاير تنب و ابوموسی، ترجمه حميد رضا ملك محمدی نوری، انتشار دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، تهران.
  ١۵- ١٣٧٢ – كشورها و مرزها در منطقه ژئوپوليتيك خليج فارس، تنظيم و ترجمه حميد رضا ملك محمدی نوری، انتشار دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، تهران.
  ١٦-١٣٧٠ – جغرافيای سياسی تنگه هرمز، ترجمه محسن صغيرا، انتشارات صغير، اصفهان.
  ١٧-١٣٦٦ – جغرافيای تاريخی خليج فارس، انتشار دوم، لندن.
  ١٨-١٣۵۴ – جغرافيای تاريخی خليج فارس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
  ١٩- ١٣۵٢ – شهرستان نور، چاپخانه صبح امروز، تهران.
  ٢٠- ١٣۴٩ – شيخ نشين‌های خليج فارس، انتشارات عطايی، تهران.

ج - فصل كتاب به فارسی

  ١- ١٣٨٧ – امنيت آسيای غربی در ژئوپوليتيک قرن بيست و يکم، در غرب آسيا، نظام بين الملل، و همگرايی منطقه‌ای، تاليف محمدرضا مجيدی، صفحه ١٠٩ تا ١۴٠.
  ٢- ١٣٨١ - اختلافات ارضی و امنيت آسيای غربی، در خزر در يك نگاه، شماره ١ از سلسله انتشارات “كتاب خزر”، انتشار موسسه مطالعات دريای خزر، تهران، صفحه ٢٠٧ تا ٢٢٨.
  ٣- ١٣٨٠ – نگاهی به زيربناهای ژئوپوليتيك در سياست دولت حجت‌الاسلام خاتمی، جلد اول، تاليف دكتر ذاكريان، انتشارات همشهری، تهران.
  ۴- ١٣٨٠ – نگاهی به روابط ايران و بريتانيا در عصر اصلاح‌طلبان، در كتاب سياست خارجی دولت خارجی ايران، در كتاب سياست خارجی حجت‌الاسلام خاتمی، جلد دوم، تاليف دكتر ذاكريان، انتشارات همشهری، تهران.
  ۵- ١٣٧٨ – جستارهايی در سياست خارجی، در كتاب خاتمی از چه می‌گويد، تاليف مسعود لعلی، انتشارات اطلس، تهران.
  ٦- ١٩٧٣ – جغرافيای سياسی امنيت در خليج فارس، در كتاب ايران در آستانه سال دو هزار، انتشار انجمن پژوهشگران ايران، پاريس.

ددائرةالمعارف‌ها

  ١- چهار مدخل جديد در باره خليج فارس و جزاير تنب و ابوموسی، دانشنامه خليج فارس در دانشنامه بزرگ فارسی، برای سال ١٣٨٨.
  ٢- ١٣٨١ – نام خليج فارس – مرزهای دريايی خليج فارس – جزاير تنب و ابوموسی – بحرين، چهار مقاله در باره خليج فارس در دائرةالمعارف خليج فارس، تهيه شده در دانشنامه فارس، شيراز.
  ٣- ١٣٧٩ – خليج فارس، در دانشنامه جهان اسلام، تهران.
  ۴- ١٣٧٨ – تنگه هرمز، در دانشنامه جهان اسلام، تهران.
  ۵- ١٣٧٨ – جزيره تنب، در دانشنامه جهان اسلام، تهران.

هـ - گزارش‌های پژوهشی عمده

  ١- مرز در بينش سياسی و شيوه حكومتی ايران باستان، اطلاعات سياسی – اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ١١ و ١٢(٢١٦-٢١۵)، مرداد و شهريور ١٣٨۴، صفحه ۴-١۵.
  ٢- ١٣٨٢- نخل و خنجر (نگاهی به کشور عراق از آغاز تا کنون)، ايران سال، تهران
  ٣- ١٣٨٠ – گفت و گوی تمدن‌ها و فرايند تفاهم ميان ايران و غرب و ايران و آفريقا، مجموعه مقالات اولين همايش روابط فرهنگي-تمدنی ايران و آفريقا، جلد ١، انتشار مركز مطالعات آفريقا، تهران.
  ۴- ١٣٧٩ – رژيم حقوقی دريای خزر= تصويری ژئوپوليتيك از مانعی در راه همكاری‌های منطقه ای، ماهنامه اطلاعات سياسی - اقتصادی، سال پانزدهم، شماره پنجم و ششم (١۵٦-١۵۵)، بهمن و اسفند ١٣٧٩، تهران.
  ۵- ١٣٧٨ – ايران و ايرانی بودن (بحثی در هويت ايراني)، اطلاعات سياسی - اقتصادی، سال چهاردهم، شماره ٣و۴ (١۴٨ – ١۴٧) و ۵و٦ (١۵٠-١۴٩)، آذر- دی و بهمن – اسفند ١٣٧٨، تهران.
  ٦- ١٣٧٨ – مرزهای ايران و افغانستان، فصل نامه ره آورد، سال سيزدهم، شماره ۵٠، بهار و تابستان، لس آنجلس.
  ٧- ١٣٧٧ – مرزهای شرقی ايران، فصل نامه گفتگو، شماره ٢١، پائيز، تهران.
  ٨- ١٣٧۵ – جنبش‌های سياسی بحرين و ابعاد منطقه ای آن، مجله سياست خارجی، سال دهم، تابستان، تهران.
  ٩- ١٣٧۵ – ايرانيان در خليج فارس، فصل نامه ايران، سال يكم، شماره ۴، تابستان، لندن.
  ١٠- ١٣٧۴ – از خليج فارس تا دريای خزر، فصل‌نامه ايران، سال سوم، شماره ١٦-١۵، اكتبر، پاريس.
  ١١- ١٣٧٣ – نقش حكومت خزيمه در سيستان و قائنات، فصل‌نامه ره آورد، سال نهم، شماره ٣۵، بهار، لس آنجلس.
  ١٢- ١٣٧٢ – جغرافيای سياسی خليج فارس در سال ٢٠٠٠، فصل نامه خاورميانه، سال ١ شماره ٣ و سال ٢ شماره ١، زمستان و بهار، تهران.
  ١٣- ١٣٧٢ – ايران، خليج فارس، و جهان، فصل‌نامه ره آورد، سال نهم، شماره ٣۴، لس آنجلس.
  ١۴- ١٣٧١ – جغرافيای سياسی شبه جزيره مسندم، فصل نامه ره آورد، سال هشتم، شماره ٣٢، زمستان، لس آنجلس.
  ١۵- از ١٣۵۵ تا ١٣۵٦ سلسه مقاله پژوهشی در ١١۴ صفحه پيرامون تحولات سياسی – استراتژيك در كشورهای عربی خليج فارس، فصل نامه “مسائل جهان”، سال‌های چهارم - شماره ٨، سال پنجم - شماره ١ –٢ و ٨، سال ششم، شماره‌های ١-٢ و ٣ و۴ و ۵-٦.
  ١٦- ١٣۵۴ – تاريخ دريانوردی ايرانيان، هفته نامه خواندنی‌ها، سال ٣۵، شماره ٧٠، خرداد، تهران.
  ١٧- ١٣۵٣ – سرزمين قبيله شيحوح،‌ ماهنامه دانشمند، سال سيزدهم، شماره ٢، دی ماه، تهران.


[] آثار و تالیفات به انگلیسی

١- كتاب‌های چاپ شده

2007 -Boundary Politics and International Boundaries of Iran, Universal Publications, USA.
2004 -Small Players of the Great Game, Routledge-Curzon Publication, London – New York.
1999 -Security and Territoriality in The Persian Gulf – A Maritime Political Geography, Curzon Press, London
1996 -The Amirs of Borderlands and Eastern Iranian Borders, Urosevic Research Foundation, London.
1995 -The Islands of Tunb and Abu Musa, CNMES/SOAS Publication, London.
1992 -The Changing World Order and the Geopolitical Regions of The Persian Gulf and Caspian - Central Asia, Urosevic Foundation, London.
1991 -Political Geography of the Strait of Hormuz, CNMES/SOAS, University of London.

٢- فصل كتاب‌ها

2009 –Border and Territorial Identity, in a universal book on Political geography being edited by Ashgate Research Companion to Border Studies, Switzerland.
2008 –The United Arab Emirates and the Iranian Islands of Tunb and Abu Musa, in Ali Rastbeen edit., Institute International d’Etudes Strategique (I.I.E.S) & Persian Gulf Studies (P.G.S.I), Paris, pp. 17 – 106.
2007 –The Persian Gulf in the Geographical Views of the Ancient World, in M. Taleghani et al, Cartographie Historique Du Golfe Persique, Universite de Teheran, Institut Fracais De Recherch en Iran, Diffusion Peeters, B.P.41, 3000 Louvain, Belique.
2004 –The Caspian between Conflict and Cooperation, in Michael Intriligator et al ed. "Eurasia: A New Peace Agenda", Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford…., PP. 179-194.
2003 –Territorial Disputes and Security of West Asia, in Majid Tehranian ed., “Bridging A Gulf: Peace Building in West Asia”, I. B. Tauris, London, PP. 69-86.
2000 –The Geo-Politics of the Caspian Region, in Hooshang Amirahmadi ed., “The Caspian Region at a Crossroad”, St. Martin’s Press, New York.
1996 –The Iranian Perspective on the Caspian Sea and Central Asia, in Prof. Iwao Kobori and Michael H. Glantz ed.,“Central Eurasian Water Crisis”, UN University Publication, Tokyo, New York, Paris.
1997 –Arab-Iranian Territorial Disputes = Cooperation in the Region not Confrontation, in Khair el-Din Haseeb, ed., “Arab-Iranian Relations”, Centre for Arab Unity Studies, Beirut.
1996 –Perspective on the Territorial History of Tunb and Abu – Musa Islands, in Hooshang Amirahmadi ed. “Small Islands and Big Politics”, St. Martin’s Press, New York.
1994 –Iran’s Maritime Boundaries, in Professor K. S. McLachlan, ed., “The boundaries of modern Iran”, UCL Press, London.
1993 –Eastern Iranian Boundaries, in Prof. K. S. McLachlan, ed., UCL Press, London.
1992 –The Issue of Abu Musa Island from an Iranian Point of View, in A. M. Farid et.al., “The Dispute Over the Gulf Islands”, Arab Research Centre Publication, London.
1990 –The Evolution of Shatt al-Arab Dispute Since 1913, in N. Beschorner and others ed., “Sovereignty, Territoriality and International Boundaries in South Asia, South West Asia and Mediterranean Basins”, GRC/SOAS Publication, University of London.
1990 –Evolution of Iran’s Role in the Strait of Hormuz, in N. Beschorner
op. cit., University of London.

٣- مقاله برای دائره المعارف‌ها

1995 –Diaspora (Iranian) in the Persian Gulf, in Encyclopaedia Iranica, Ehsan Yarshater ed. Columbia University, Volume VII, Fascicle 4, PP. 379-80.

۴- مقالات پژوهشی عمده

2007 –Iran: An Old Civilization and a New Nation State, in Focus on Geography of The American Geographical Society, Special Country Issue: IRAN, Vol. 49, No.4, Spring 2007, pp. 20 to 30.
2005 –A Comprehensive Analysis of Dispute on the Islands of Tunb and Abu Musa, in National Interest (Journal of the Centre for Strategic Research), Vol. 1, No. 1, Tehran, Winter.
2005 –‘Boundary’ in ancient Persian tradition of statehood, in Geo- Journal, an ISI Journal of Political Geography, published by Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V., The Netherlands, Vol. 62, Number 1-2, PP. 51-58.
2004 –Perspective on Caspian Sea Dilemma; An Iranian Construct, co-author: Mohammad Reza Hafeznia, in Eurasian Geography and Economics, Vol. 44, No. 8, 2003, PP. 607-616.
2002 –The Boundaries of Iran and Turan from the Earliest Time to the Present, in Discourse; an Iranian Quarterly, Vol.4, No. 1, Summer 2oo2, PP. 45 – 70.
2002 –Evolution of Iran-Turkmenistan Boundaries from Earliest Time up to the Present, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XIV, No. 1 & 2, Spring-Summer, PP. 46-72.
2002 –The Impact of September 11 on the Persian Gulf and West Asia, in the Iranian Journal of International Affairs, Vo. XIII, No. 4, Tehran, Winter 2001-2002.
2001 –Geopolitics and Reform under Khatami, in the Global Dialogue, Vol. 3, No. 2-3, Spring/Summer, Nicosia (Cyprus).
2001 –The Caspian Sea Legal Regime: A Geographical Perspective of an Obstacle in the Way of Regional Cooperation, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XIII, No. 1, Spring, Tehran.
1999 –Regiona Alliance in the Persian Gulf: Past Trends and Future Prospects, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. X, Nos. 1 & 2, Spring/Summer, Tehran.
1995 –Geopolitics and Hydropolitics, in Iran Commerce, Vol. 3, No. 4, Tehran.
1994 –A Geopolitical Triangle in the Persian Gulf, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. VI, Nos. 1 & 2, Spring/ Summer, Tehran.
1993 –The Changing World Order and Iran’s Geopolitical Regions, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. V, No. 2, Summer, Tehran.
1992 –The Political Geography and History of the Islands of Tunb and Abu Musa, in The Iranian Journal of International Affairs, Vol. IV, Nos. 3 & 4, Fall/ Winter, Tehran.
1991 –Crisis in the North-West of the Persia Gulf, in The Iranian Journal of International Affairs, Vo. II, No. 4, Winter, Tehran.

ديگرمقاله‌ها

بيش از هشتاد مقاله پژوهشی در نشريات انگليسی زبان در كشورهای بريتانيا، ايالات متحده امريكا، ايران، فرانسه و ديگر كشورهای جهان.


[] آثار و تالیفات به عربی

الفكتاب

  ١- ٢٠٠٠ – جزر طنب و ابوموسی = السعی الايرانية عن سلام و التعاون فی الخليج، ترجمه به عربی توسط استاذ محمد الناهض، انتشار دارالمنتظر، بيروت.
  ٢- ٢٠٠۵- تسميه الخليج الفارسی طوال التاريخ، تعريب محمد رضا ميرزا جان (ابوامين)، من منشورات مرکز الابحاث و التحقيقات الدفاعيه ااقوه البحريه تابعه لحرس الثوره الاسلاميه. تهران ١٣٨۴.

بفصل كتاب

  ١- ١٩٩٧ – الامن و التحالف الاستراتيجية فی الخليج، در كتاب “ الامن الخليج...” تاليف الدكتور جواد الحمد، انتشار مركز الدراسات الشرق الوسط، امان – (اردن).
  ٢- ١٩٩٦ – الخلافاة الحدودية والاقليمية بين العرب و الايران، در كتاب “العلاقات العربيه الايرانيه”، تاليف خيرالدين حصيب، انتشار مركز الدراسات العربية، بيروت (لبنان).
  ٣- ١٩٩٦ – فضية الكردية و موقيف العرب و الايرانية منها، در كتاب “العلاقات العربية الايرانية”، تاليف خيرالدين حصيب، انتشار مركز الدراسات العربية، بيروت (لبنان).
  ۴- ١٩٩٢ – مسالة الجزيرة ابوموسی من وجه نظر الايرانية، در كتاب “ الخلافاة حول جزائر الخليج”، تاليف عبدالمجيد الفريد و ديگران، انتشار مركز الدراسات العربية، لندن.

ج- مقاله‌ها و گزارش‌های پژوهشی

  ١- ٢٠٠٠ – التحولات السياسية فی سياسة الخارجيه الايرانية فی عهد الاصلاحيون، در ماهنامه مجلة الدراسات شرق الوسط، سال پنجم، شماره ١٢، صفحه ٦۵ تا ٨٦، امان (اردن).
  ٢- ١٩٩٧ – التاريخ و ليس الجغرافية هو المدخل لحل النزاع، در هفته نامه “العالم الخليج”، شماره ۴۵، لندن.
  ٣- ١٩٩٧ – بريطانيا عتبعة سياسة مماليتاة و تركة عن نزاع دون حله، در روزنامه “القدس العربي”، سال هفتم، شماره ٢۴٣٧، ١٠ مارس، لندن.
  ۴- ١٩٩٧ – آفاق التعاون الاقتصادی بين طهران و بلدان قوقاذ و آسياالوسطی، در هفته نامه “ المستقبل العربي”، سال پنجم، شماره ١۴١، ٢٠ ژانويه، لندن.
  ۵- ١٩٩٦ – ما مستقبل نظام العالمی، در ماهنامه “الديبلمات”، سال اول، لندن.
  ٦- ١٩٩٦ – خيارات التعاون والمواجهاة بين الضواطی الخليج، در ماهنامه “العالم الخليج”، شماره ٣١، ٣١ ژانويه، لندن.
  ٧- ١٩٩۵ – الخلافات الحدودية و الاقليمية بين العرب و الايرانيين، در ماهنامه لبنانی “المستقبل العربي” ، سال چهارم، شماره٢٠٦، بيروت (لبنان).
  ٨- ١٩٩۴– الدور الايرانية فی منطقتی الآسيا الوسطی و الخليج، در “قضايا شرق الوسط”، شماره ٣ و ۴، آوريل، امان (اردن).
  ٩- ١٩٩٣– الخلاف حول جزر الخليج، در فصل نامه “ الباحث العربي”، انتشار مركز الدراسات العربيه، شماره ٢٣، مارس، لندن.


[] اشاره به برخی اقدامات او برای بالابردن علم در ايران و بالابردن اعتبار ايران در جهان

دکتر پيروز مجتهدزاده در اشاره به برخی از اقدامات عملی و علمی خود در جهت بالابردن علم در ايران و بالابردن اعتبار ايران در جهان چنين می‌نويسد:

  در بازگشت به ايران (از تاريخ ۱٣٧٣) و ادامه فعاليت‌های علمی و دانشگاهی در ايران بحث‌های جديدی را در اين کشور معرفی کرده و رونق دادم برای اشاعه "انتقاد علمی" با خود همراه آوردم و فکر می‌کنم جامعه به اين بحث‌ها توجه کرده است. مهم‌ترين موارد از اين تحولات را می‌توانم به‌صورت زير فهرست نمايم:

  ۱- تلاش در سطح جهانی و کسب موفقيت فراوان در تثبيت نام تاريخی خليج فارس و اعتلای هويت و اعتبار ايران در اين رابطه.

  ٢- تلاش در سطح جهانی و کسب موفقيت فراوان در تثبيت حقانيت حاکميت ایران بر جزاير سه‌گانه تنب و ابوموسی در خليج فارس.

  ٣- معرفی دانش ژئوپوليتيک به جامعه ايرانی آنچنان که نه تنها اين مبحث در سطح دانشگاهی رونق تازه‌ای گرفت، بلکه در سطح رسانه‌ای و مطبوعاتی نيز متداول و کاربرد يافته است.

  ۴- تلاش متمرکز در معرفی تعاريف پيشرفته و عملی مفاهيم عمده در علوم سياسی، روابط بين‌الملل، جغرافيای سياسی و ژئوپوليتيک مانند مفهوم "دموکراسی"، "استيت – state = حکومت - کشور".

  ۵- جلب توجه عمومی ايران به ضعف نظام آموزشی کشور به‌ويژه القای اين فلسفه که هدف از به دانشگاه رفتن و رساله و مقاله و کتاب نوشتن بايد افزودن بر علم باشد. از راه فرا گرفتن فن پژوهش و روش پيشرفته تحقيق. حصول بی‌طرفی دانشگاهی يک لازمه بی‌ترديد قلمداد شد و طرح انتقادات علمی لازمه کشف کردن‌های علمی معرفی شد.

  ٦- تلاش برای اصلاح برخی مفاهيم مربوط به تاريخ ايران مانند: اصلاح مفهوم "فتنه افغان" که درست نبوده است زيرا در اواخر دوران صفوی حتی کلمه افغان وجود نداشته و افغانستان امروز عبارت از سه ولايت هرات، قندهار و کابل بود که به ايران وابسته بودند و به‌پا خيزی ابدالی (محمود و اشرف) يک حرکت سياسی داخلی بود: يا رد نظريه تبليغ شده دکتر زرين‌کوب در علل شکست ايرانيان در برابر تهاجم عربان و اين استدلال که علت اصلی شکست عدم استطاعت ارتش ابرقدرتی ايران در جنگ‌های چريکی بود که از سوی قوای اسلامی تدارک ديده شد، مانند شکست ارتش ابرقدرت جهانی ايالات متحده امريکا در برابر جنگ‌های چريکی ويت کنگ.

  ٧- تلاش در سطح بين‌المللی و کسب موفقيت فراوان در اثبات حقانيت ايران در زمينه انرژی هسته‌ای.[٨]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است. جا دارد که از توجه و لطف استاد ارجمند آقای دکتر پيروز مجتهدزاده که با کمال محبت اطلاعات در مورد شرح حال خود را در اختيار دانشنامه قرار دادند، سپاسگزار باشيم.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- پیروز مجتهدزاده، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[۲]- چهره‌های ماندگار منطقه، دکتر پیروز مجتهدزاده، وب‌سايت "نور برترين شهر ايرانی"، پايگاه اطلاج‌رسانی شهرداری نور
[۳]- همان‌جا
[۴]- همان‌جا
[۵]- برگرفته از: شرح حال مختصر دكتر پيروز مجتهدزاده، ارسال شده به دانشنامه آريانا توسط آقای دکتر پيروز مجتهدزاده
[۶]- همان‌جا
[٧]- چهره‌های ماندگار منطقه، دکتر پیروز مجتهدزاده
[٨]- مجتهدزاده، پیروز، شرح حال مختصر دكتر پيروز مجتهدزاده[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]