۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

فلسفه مارکسیستی

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[...][...]


فلسفه مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتیک است که بر پایه حل صحیح مسئله اساسی فلسفه، عام‌ترین و کلی‌ترین قوانین تکامل جهان مادی و راه‌های شناخت آن و طرق تغییر و تحول آن را مطالعه می‌کند.

مسئله عمده در موضوع فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که به مسئله اساسی فلسفه داده می‌شود. فلسفه مارکسیستی از یک سو ماتریالیسم است یعنی هم معتقد است که ماده بر شعور تقدم دارد و هم معتقد است که شعور انسانی می‌تواند جهان را بشناسد و شناخت انسانی از لحاظ محتوی واقعی خود معتبر است. این فلسفه در همه جهات جهان را آن طور که در واقع هست می بیند. فلسفه مارکسیستی از سوی دیگر دیالکتیکی است زیرا که جهان مادی را در حال حرکت و تکامل و تجدد دائمی می نگرد و اسلوب علمی او در شناخت و تغییر طبیعت و جامعه دیالکتیک ماتریالیستی است.[*]


[]

کارل مارکس جوان در دست‏نوشته‏های اقتصادی فلسفی (۱٨۴۴) خود، این نکته را آشکار کرد که کار، طبیعت را تغییر می‏دهد. از سوی دیگر مفهوم مورد نظر وی از "طبیعت انسانی" را می‏توان مسئله‏ای بغرنج در نظر گرفت، چرا که وی با مفهوم سنتی طبیعت انسان‏ها که در همه مکان‏ها و زمان‏ها یکسان باقی بماند و ابدی باشد، مخالف بود.

بعدها، فریدریک انگلس "دیالکتیک طبیعت" (۱٨٨٣) را در مخالفت با فلسفه طبیعت آلمانی نوشت. پس از آن اندیشه مارکس و انگلس بر "ماتریالیسم دیالکتیکی" متمرکز شد که همان چیزی است که معمولاً به‏هنگام سخن گفتن از "فلسفه مارکسیستی طبیعت" مورد نظر است اما پس از آن‏ها چنین نظریه‏هایی از سوی بسیاری از فیلسوفان مارکسیست مانند گئورگ لوکاچ و والتر بنیامین مورد انتقاد قرار گرفته یا رد شدند.[*]


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- نام فلسفه مارکسیستی در جهان‌بینی مارکسیسم - لنینیسم، ماترياليسم ديالکتيک است. فلسفه مارکسیستی پایه تئوریک جهان‌بینی مارکسیستی - لنینیستی است.
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]