۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

انرژی

از: دانشنامه آریانا


فهرست مندرجات

[علوم پایه][فیزیک]


انرژی (از واژه یونانی ἐνεργός به‌معنی فعالیت) یا کارمایه، از مفاهیم بسیار مهم و اساسی فیزیک است. در فیزیک انرژی به‌معنی توانایی انجام دادن کار تعریف شـده اسـت[۱]. طبـق ایـن تعـریـف اگـر جسـمی بتوانـد کار انجـام دهـد، دارای انـرژی اسـت[٢]. به‌طور کلی، انرژی در علوم پایه، یک کمیت بنیادین فیزیکی است که برای توصیف وضعیت یک ذره، شیئ یا سامانه به آن نسبت داده می‌شود[٣].

تا به امروز گونه‌های مختلفی از انرژی شناخته شده که با توجه به نحوهٔ آزادسازی و تاثیرگذاری به دسته‌های متفاوتی طبقه‌بندی می‌شوند از آن جمله می‌توان انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی گرمایی، انرژی الکترومغناطیسی، انرژی شیمیایی و انرژی هسته‌ای را نام برد[۴].


[] قانون بقای انرژی

در سال ۱٨۴٧ میلادی، فون هلمهولتز[۵] قانون بقای انرژی را اعلام داشت. بر طبق این قانون، انرژی را می‌توان از صورتی به‌صورت دیگر تبدیل کرد، اما نمی‌توان آن را نابود یا خلق کرد. هرگاه به‌نظر آید که در جایی مقداری انرژی ناپدید شده است، می‌بایستی در جای دیگر، همین مقدار انرژی ظاهر شود. این قانون را قانون اول ترمودینامیک می‌نامند[٦].

طبق نظریهٔ نسبیت مجموع "جرم و انرژی" پایدار و تغییر ناپذیر است (و آن را قانون بقای جرم و انرژی نامند)؛ بدین معنا که انرژی از شکلی به‌شکل دیگر و یا به‌جرم تبدیل شود ولی هرگز تولید یا نابود نمی‌شود. بر طبق تئوری نور بقای جرم و انرژی پیامدی از این اصل است که قوانین فیزیکی در طول زمان بدون تغییر باقی می‌مانند. انرژی هر جسم (طبق نسبیت خاص) جنبش ذرات بنیادی آن جسم است و مقدار آن از معادله معروف آلبرت اینشتین به‌دست می‌آید: E = mc2 (باید توجه کرد که این معادله تنها انرژی موجود ذرات را به‌دست می‌دهد و نه دیگر گونه‌های انرژی (مانند جنبشی یا پتانسیل).


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جوادی، حسین؛ و جوادی، افسانه، فیزیک از آغاز تا امروز، تهران: انتشارات اِتا، چاپ اول - ۱۳۸٦ خ، ص ۳۳۳
[۲]- همان‌جا
[۳]- انرژی، از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[۴]- همان‌جا
[۵]- Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894)
[۶]- فیزیک از آغاز تا امروز، پیشین، ص ۳۳۴
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]