۱۳۹۱ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

یوناما

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[...][...]


یوناما (UNAMA) یا هیات یاری‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان، مأموریتی سیاسی است که از سوی ادارۀ عملیات حافظ صلح ملل متحد هدایت و حمایت می‌شود. این سازمان، در ٢٨ مارس ٢٠٠٢ توسط قطعنامۀ ۱۴٠۱ شواری امنیت ملل متحد، به‌درخواست حکومت به‌منظور کمک به‌مردم افغانستان برای گذاشتن پایه‌های صلح و توسعه پایدار در این کشور، تأسیس شد. دفتر مرکزی آن در کابل و دارای هشت دفتر منطقه‌ی و ده دفتر استانی در سراسر افغانستان است. به‌علاوه، یوناما دو دفتر رابط در اسلام‌آباد پاکستان و تهران ایران دارد. این مأموریت به‌وسیله‌ی نمایندۀ ویژه دبیر کل ملل متحد برای افغانستان اداره می‌شود که رئیس دفتر یوناما نیز است.

حضور یوناما در افغانستان را می‌توان در واقع نماد حضور سیاسی و غیرنظامی جامعه جهانی در این کشور دانست.

یوناما در سال‌ها اول تشکیل خود از قدرت زیادی برخوردار بود، اما به مرور زمان نقش اولیه خود را از دست داد و در حال حاضر در تحولات سیاسی افغانستان نقش کمتری دارد.[*]


[] اهداف

هدف ایجاد یوناما کمک‌کردن به‌اجرای توافقنامه بن بود که (براساس آن باید) این سازمان در ایجاد نهادهای ملی و دولتی افغانستان کمک کند. در این راستا و در انسجام کمک‌های بین‌المللی و رهبری موسسات ملل متحد نقش بسیار خوب و موثری داشت.


[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]