۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

مکان‌های مقدس

از: دانشنامه‌ی آریانا


فهرست الفبايی

آابپتثجچحخد
ذرزژسشصضطظع
غفقکگلمنوهی

[مهندسی عمران][ساختمان‌‌]


مکان‌های مقدس یا مکان‌های مذهبی یا فضاهای قدسی (به انگلیسی: Holy places)، یکی از مهم‌ترین اشکال پایدار تعین مادی امر مذهبی است[۱]. این مکان‌ها، به‌طور کلی، به مکان‌ها یا فضاهای اشاره دارد که در یک دین از اهمیت ویژه‌ی مذهبی برخودار هستند و معمولاٌ توسط زائرین بازدید می‌شوند[٢]؛ مانند: زیارتگاه‌ها‏، صومعه‌ها‏، معبدها‏ (نیایشگاه‌ها)، آتشکده‌ها، کنیسه‌ها‏، کلیساها‏، مسجدها‏، آرامگاه‌ها‏ی مقدسین، رودها و کوه‌های مقدس‏[٣]. در بیشتر سنت‌های مذهبی، اگرچه نه در همه‌ی آن‌ها، مکان برای اعتقادات و نیایش بسیار مهم است، و بیشتر مکان‌ها، مکان‌های تصادفی نیستند، بلکه فضا و مکانی هستند که در آن‌ها پدیده‌ای وجود دارد؛ در برخی مواقع هم مکان‌ها، جایی هستند که اتفاق خاصی در آن‌ها رخ داده است[۴].


آمکان‌های مقدس ردهٔ  " آ "

+ آتشكده‌ها
 • آتشكده‌های افغانستان
 • آتشكده‌های ایران
 • آتشكده‌های هند
+ آرامگاه‌ها
 • آرامگاه‌ها در ازبکستان
 • آرامگاه‌ها در افغانستان
  • بلخ
   آرامگاۀ زرتشت
   آرامگاۀ علی ابن ابی‌طالب (مزارشریف)
  • کابل
   آرامگاۀ شاه دو شمشره
 • آرامگاه‌ها در ایتالیا
 • آرامگاه‌ها در ایران
 • آرامگاه‌ها در پاکستان
 • آرامگاه‌ها در ترکیه
 • آرامگاه‌ها در جمهوری خلق چین‏
 • آرامگاه‌ها در سوریه‏
 • آرامگاه‌ها در عراق‏
 • آرامگاه‌ها در قزاقستان‏
 • آرامگاه‌ها در عربستان سعودی
 • آرامگاه‌ها در هند


امکان‌های مقدس ردهٔ  " الف "

+ امام‌باره‌ها
 • امام‌باره‌ها در پاکستان
+ امامزاده‌ها
 • امامزاده‌ها در افغانستان
 • امامزاده‌ها در ایران


بمکان‌های مقدس ردهٔ  " ب "
پمکان‌های مقدس ردهٔ  " پ "

+ پاگوداها‏تمکان‌های مقدس ردهٔ  " ت "

+ تکیه‌خانه‌ها
 • تکیه‌خانه‌ها در افغانستان


ثمکان‌های مقدس ردهٔ  " ث "
جمکان‌های مقدس ردهٔ  " ج "
چمکان‌های مقدس ردهٔ  " چ "
حمکان‌های مقدس ردهٔ  " ح "

+ حسینیه‌ها
 • حسینیه‌ها در ایران


خمکان‌های مقدس ردهٔ  " خ "
دمکان‌های مقدس ردهٔ  " د "
ذمکان‌های مقدس ردهٔ  " ذ "
رمکان‌های مقدس ردهٔ  " ر "

+ رودهای مقدسزمکان‌های مقدس ردهٔ  " ز "

+ زیارتگاه‌هاژمکان‌های مقدس ردهٔ  " ژ "
سمکان‌های مقدس ردهٔ  " س "

شمکان‌های مقدس ردهٔ  " ش "
صمکان‌های مقدس ردهٔ  " ص "

+ صومعه‌ها‏ضمکان‌های مقدس ردهٔ  " ض "
طمکان‌های مقدس ردهٔ  " ط "
ظمکان‌های مقدس ردهٔ  " ظ "
عمکان‌های مقدس ردهٔ  " ع "
غ مکان‌های مقدس ردهٔ  " غ "
فمکان‌های مقدس ردهٔ  " ف "
قمکان‌های مقدس ردهٔ  " ق "
کمکان‌های مقدس ردهٔ  " ک "

+ کلیساها‏

+ کنیسه‌ها‏

+ کوه‌های مقدسگمکان‌های مقدس ردهٔ  " گ "
لمکان‌های مقدس ردهٔ  " ل "
ممکان‌های مقدس ردهٔ  " م "

+ مسجدها (نمازخانه‌ها‏)نمکان‌های مقدس ردهٔ  " ن "

+ نمازخانه‌ها‏ (مسجدها)

+ نیایشگاه‌هاومکان‌های مقدس ردهٔ  " و "هـمکان‌های مقدس ردهٔ  " هـ "
یمکان‌های مقدس ردهٔ  " ی "
[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جک دیوید الر، فضاهای قدسی، ترجمه‌ی جبار رحمانی، پایگاه اینترنتی انسان‌شناسی و فرهنگ
[٢]- »Holy places«, From Wikipedia, the free encyclopedia
[٣]-
[۴]- جک دیوید الر، پیشین.
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]