۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه

گیزابی، محمداکرم

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[چهره‌های فرهنگی افغانستان][نویسندگان افغانستان]


محمداکرم گیزابی (زادۀ .... خ - )، نویسنده، ژورنالیست و مترجم اهل افغانستان که از چهره‌های معروف فرهنگی هزاره است[۱]. وی مجری پیشین رادیو صدای آمریکا و رئیس حزب نهضت مدنی افغانستان (نما) می‌باشد[٢].


[] زندگی‌نامه
[] آثار
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- کاظم یزدانی، پیشگفتار کتاب «هزاره‌ها و هزارستان»، ص ۱٢
[٢]- فهرست کامل احزاب سیاسی افغانستان، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی (بخش افغانستان): دوشنبه ۱٣ ژوئيه ٢٠٠۹ - ٢٢ تیر ۱٣٨٨
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]