۱۳۹۲ شهریور ۲۷, چهارشنبه

شـیرپور

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


شیرپور نام شهرکی است در شمال شرق کابل که به‌سمت جنوب غربی تپۀ بی بی مهر واقع است[۱]. این شهرک در عصر امیر شیرعلی خان، به‌سال ۱۲۸٦ هـ.ق (۱۸۷۰ میلادی) احداث گردید[٢] و در جوار آن یک پادگان نظامی هم ساخته شد. کلمۀ شیرپور، بیشتر در زمان جنگ دوم افغان و انگلیس شهرت یافت[٣].


[] موقعیت
[] تاریخچه
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- کهزاد، احمدعلی، رجال و رويدادهای تاريخی افغانستان
[٢]- فوفلزایی، عزیزالدین، فرهنگ باستان کابل، ج اول، ص ۱۱۳
[٣]- کهزاد، احمدعلی، پیشین
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]