۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

کوتۀ سنگی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


کوتۀ سنگی که امروزه میرویس میدان نامیده می‌شود، منطقه‌ای در غرب کابل است. گفته می‌شود، این منطقه به‌نام یکی از زنان شاعر کابل که «بی بی سنگی» نامیده می‌شد، نام‌گذاری شده است. این زن که در عهد امیر عبدالرحان خان می‌زیست، یک زن سیاستمدار بوده که به‌دستور امیر در یک اتاق (کوته) سنگی زندانی گردید. از آن زمان به بعد، آن منطقه را «کوتۀ سنگی» خوانده‌اند.


[] موقعیت
[] تاریخچه
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]