۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

بادغیس

از: دانشنامه‌ی آریانا

استان بادغیس


فهرست مندرجات

[افغانستان][استان‌های افغانستان]


بادغیس یکی از استان‌های تاریخی افغانستان است که در شمال غربی این کشور قرار گرفته[۱] و «قلعه نو» مرکز آن است[٢]. این استان با مساحتی در حدود ۲۳٫۰۰۰ کیلومتر مربع[٣]، و با جمعیتی معادل ۴۳۹٫۵۰۰ نفر[۴]، بر اساس تقسیمات کشوری به ٦ شهرستان (ولسوالی) تقسیم شده‌ است[۵].


[]نام‌های تاریخی

بادغیس در یشت‌ها، به‌صورت «وائیتی گئس» آمده و از آن، به‌نام دوازدهمین کوهی که در زمین پدیدار گشته، یاد شده‌ است. این واژهٔ اوستایی در بندهش به‌‌شکل «وادگِس» یا «وادغِس» بیان شده‌ است. بادغیس کوهی‌ است در مرزهای بادغیسان و آن‌جا ناحیه‌ای است پُر دار و درخت. یاقوت حموی، بادغیس را محل وزش بادهای بسیار معنا کرده‌ است و اصل آن را بادخیز می‌داند؛ ولی این وجه اشتقاق اساسی ندارد و معنی آن معلوم نیست.


[]جغرافیا
[]تاریخ
[]اقتصاد
[]وضع اجتماعی
[]فرهنگ
[]معماری و شهرسازی
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]