۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

معنویت

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[مفاهیم اخلاقی][مفاهیم دینی]


معنویت یا معنوی (به انگلیسی: Spirituality)، فاقد یک تعریف مشخص و قطعی است[۱] با آن که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی آن را «هر آنچه مادی نباشد» تعریف کرده‌اند[٢] و یا به هر آنچه که مربوط به‌معنا باشد گفته می‌شود[٣]. یعنی: معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری هم به‌کار می‌رود. معنویت می‌تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش‌های اخلاقی، دین، عرفان و ... هر نوع معنابخشی به زندگی را دربرگیرد[۴].


[] واژه‌شناسی

اصطلاح «معنویت»، در دهه‌های اخیر رواج پیدا کرده است و در لغت مصدری جَعلی، و از واژه «معنوی» ساخته شده است. معنوی نيز با افزودن يای نسبت به آن، از واژه معنی كه خود مصدر ميمی بوده و مفاد آن مقصود و مراد است، مشتق گرديده است. بنابراين، معنوی يعنی منسوب به‌معنی و در مقابل لفظی است. اين كلمه در معانی ديگری از جمله: «حقيقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی، و روحانی» نيز به‌كار می‌رود. مترادف با واژه «معنويت» در زبان انگليسی واژۀ «spirituality» استعمال می‌شود. اين واژه خود از اسم «spiritus» كلمه‏‌ای لاتين به‌معنای «نَفس و دَمْ» اخذ شده است. «spiritus» نيز از «spirare» به‌معنای دميدن يا نفس كشيدن گرفته شده است. در ترجمه‏‌های لاتين انجيل عهد جديد «spiritualis» يا شخص معنوی به كسی گفته می‌شود كه زندگی او را روح‏‌القدس يا روح خدا نظم می‌بخشد و يا بر آن تأثير می‌گذارد. واژه انتزاعی «spiritualitas» كه همان «spirituality» يا معنويت می‌باشد، حداقل در اوايل قرن پنجم، به‌همين معنای مأخوذ از انجيل به‌كار رفته است.

لغت‌نامه دهخدا در ذیل واژۀ معنوی چنین آورده: «منسوب به معنا مقابل مادی، صوری، ظاهری و لفظی» و از ناظم الاطبأ نقل می‌کند که معنوی یعنی «حقیقی، اصلی، مطلق و روحانی» و هم‌چنین از جرجانی که می‌گوید: «معنایی که فقط به‌وسیله قلب شناخته می‌شود و زبان را بهره‌ای در آن نیست.»[لغت‌نامه دهخدا، ج ۱۳، ص ۱۸۷۱۱]


[] ...
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Koenig 2012, p. 36. Koenig e.a.: «There is no widely agreed on definition of spirituality today»
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
Koenig, Harold; King, Dana; Carson, Verna B. (2012), »Handbook of Religion and Health«, Oxford UP[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]