۱۳۹۲ آذر ۱۰, یکشنبه

حقوق کودک

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


حقوق کودک (به انگلیسی: Children's rights؛ به آلمانی: Kinderrechte)، مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان[۱] است که بر پشتیبانی و نگهداری از کلیه افراد انسانی زیر ۱۸ سال تمرکز دارد[٢]. کلیه حقوق کودکان، براساس مقررات کنوانسیون کودک باید در قوانین تمامی کشورهای جهان گنجانده شوند[٣]. از این‌رو، مقررات کنوانسیون کودک در قوانین مختلف، مانند قانون والدین، قانون خدمات اجتماعی و قانون جزا باید بازتاب یابند[۴] و کودکان باید در برابر تمسخر و اذیت و آزار، تعرضات جنسی، ضرب و جرح، ظلم و خشونت ناموسی و ازدواج اجباری و سایر موارد محافظت شوند[۵].


[] ...
[] ...
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، کودک به کلیه افراد انسانی زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود.
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]