۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

نیستی

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


نیستی (به انگلیسی: Nothingness؛ به آلمانی: das Nichts)، یک مقوله‌ی فلسفی است که اشاره به ضد هستی یعنی هیچی دارد. فراسویی هستی نیستی است. در واقع، نیستی وجود ندارد و اين خود بهترين معنای نيستی است. واقعيت آن است كه انسان در عالم وجود قرار دارد و در جهان هستی زندگانی می‌كند، هر تصوری که او دارد از عالم هستی است و نیستی در ذهن او نمی‌گنجد. اما این مفهوم نزد او اعتباری و قراردادی است و وقتی هستی را می‌پذیرد، ناگزیر، ضد آن، یعنی نیستی - را هم قبول می‌کند. از این روی، هر چند كه به‌دليل ماهيت متفاوت هستی و نيستی، وجود نيستی در عالم واقع (جهان هستی و وجود) منطقاً محال و ناممكن می‌باشد، اما از آن‌جا كه در عالم انديشه هيچ فرض محالی، محال نیست، بنابر اين می‌توان وجود نيستی را محتمل دانست.


[] واژه‌شناسی
[] دید فلسفی

برای این که نیستی را شناخت ابتدا باید دانست هستی چیست. در واقع، بودن يا نبودن، مسئله اين است. براستی معنای هستی و نيستی، بودن و نبودن، وجود و عدم چيست؟

هستی در نفس خود وجود دارد، به‌دلیل این‌که تا چیزی نباشد، هستی وجود پیدا نمی‌کند. هستی آن است که می‌توان آن را حس و درک کرد و شناخت. از این روی، می‌توان دربارۀ هستی حکم کرد. با این حال، غیر ممکن است، از این بیان دورتر رفت؛ زیرا در همین تصور ساده، یک تعداد پرسش‌های مطرح می‌شود که تمام آن‌ها بدون پاسخ است.

هر هستی دارای یک کیفیت است و یک کمیت و این دو حالت از هم جدا است. از آن‌جا که هستی به نیستی تبدیل نمی‌شود، و همیشه هست، ممکن است کیفیت هستی عوض شود، اما کمیت هستی تغییر نمی‌کند. بنابراین، هستی در حقیقت خود نابود شدنی نیست. اگر بی‌نهایت یک هستی به هستی‌های دیگر تبدیل شود، بازهم هستی نیستی نخواهد شد. همین‌گونه، هرگز نیستی به هستی تبدیل نمی‌شود. پس هرچه هستی دارد، وجودش وابسته به خودش است. زیرا، وقتی هستی برای خود وجود داشت، قایم به ذات خودش است و با نیستی بیگانگی دارد.


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]