۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

متافیزیک

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


متافیزیک یا مابعدالطبیعه و یا متاگیتیک (به انگلیسی: Metaphysics)، شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش دربارهٔ چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به‌عنوان یک کل، می‌پردازد.[۱]


[] ...
[] ...
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: مجيد ابوالقاسم‌زاده، متافيزيك از نظر ارسطو
پيوست ٢: علی‌اصغر ح‍ق‍دار، متافیزیک از دیدگاه پوپر
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- رجینالد هالینگ دیل، در تاریخ فلسفه غرب، ترجمهٔ عبدالحسین آذرنگ، ص ٦۱
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]